اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 191
عنوان چكيده

ردیف

 

عنوان مقاله

 

محور 1: جايگاه توسعه روستايي در توسعه ملي

1

توسعه روستايي و رفاه اجتماعي

2

برخي چالشها در ادارة امور روستاها و مديريت برنامه هاي توسعة روستائي

3

نقش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در توسعه روستايي ايران

4

چگونگي و جايگاه توسعه روستايي در برنامه‌هاي توسعه

5

مميزي علم توسعه روستايي در ايران

6

بررسي دانش بومي دامداران کوچرو ايل ترکاشوند(دورنماي توسعه پايدار)

7

رابطه توسعه‌روستايي‌باتوسعه كشاورزي ازطريق پايدارسازي درآمدهاي كشاورزي

8

راهكارهاي ترويج توليد محصولات ارگانيك از ديدگاه کارشناسان جهادکشاورزي استان زنجان

9

تحليل و بررسي وضعيت سلامت در توسعه روستايي کشور ايران

10

نقش تسهيلگران زن در ايجاد گروه‌هاي مستقل زنان روستايي راهکاري در جهت توسعه پايدار روستايي

11

ارزيابي تجربه حضور زنان در مديريت توسعه روستايي ايران

12

بررسي جامعه شناختي تحولات روستايي در ايران از منظر مطبوعات

13

روستا و روستايي در نگاه محمدعلي جمالزاده

14

نقش و جايگاه مشاركت در برنامه‌ريزي توسعه روستايي ايران

15

تحليل وضعيت موجود سازمان‌هاي مردم نهاد در توسعه روستايي ايران

16

بررسي مشاركت روستاييان در روند تحول کمي و کيفي مساکن روستايي

17

بررسي عوامل مؤثر برعدم مشارکت زنان روستايي در برنامه‌هاي توسعه روستايي

18

ارائه يک مدل براي بررسي گرايش روستائيان به مشارکت در طرحهاي توسعه روستايي با بررسي موردي روستاي سراب حمام

19

تحليل برنامه‌هاي آموزشي آموزشگران برنامه‌هاي آموزشي - ترويجي از نظر زنان راهکاري جهت توانمندسازي روستاييان

20

بررسي عوامل تأثيرگذار بر دانش فني گندم‌کاران تحت پوشش ناظران گندم گامي در جهت دستيابي به توسعه پايدار در توليد گندم

21

بررسي نقش و جايگاه توسعه روستايي در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه

22

ابريشم‌كشي در بخش بايگ

23

شناخت فرهنگ فقر روستاييان

24

توسعه روستايي مبتني بر توسعه کشاورزي با تأکيد بر کشت محصولات استرتژيک

25

بررسي عوامل مؤثر در عدم مشارکت روستاييان در فرآيند مديريت روستايي

26

توليد محصول زعفران و نقش آن در توسعه اقتصادي مناطق روستايي محروم خراسان

27

بررسي نقش دهيار به‌عنوان مديريت نوين روستايي بر توسعه روستايي

28

جايگاه توسعه روستايي در برنامه پنجم توسعه كشور

29

تحليل سطوح محروميت و بهرهمندي زنان روستايي در ايران برمبناي عوامل جغرافيايي

30

تحولات اجتماعي و توسعه روستايي و عشايري

31

روش مدرسه درمزرعه؛رهيافتي براي‌رسيدن‌به پايداري منابع‏طبيعي وتوسعه پايدارروستايي

32

مديريت راهبردي توسعه روستايي، چالش ها و چشم‌انداز آن در ايران

33

تحقيق کيفي و توسعه روستايي از نظريه تا عمل

34

بررسي نقش مشاركت در فرآيند اجرايي پروژه هاي عمراني

 

محور 2: توسعه ملي و توسعه محلي

35

روستا و نظام بهره برداري دهقاني متأثر از سياست هاي كشاورزي در ايران(با تأكيد بر وضعيت روستا و كشاورزي دزفول، شمال خوزستان)

36

مديريت پايدار كشاورزي در اكوسيستم هاي خشك با تأكيد بر نظام عشايري جنوب شرق كشور

37

ارزيابي تهيه طرحهاي هادي روستايي با تاکيد بر مشارکت روستاييان

38

الگوي برنامه‌ريزي خدمات گردشگري: ابزار مدرنيزاسيون در روستاهاي داراي جاذبه

39

نقش نظام هاي بهره‌برداري در توسعه يكپارچه کشاورزي و روستايي

40

تنوع بخشي فعاليتهاي اقتصادي غيرکشاورزي و پايداري سکونتگاههاي روستايي

41

رويکرد توسعه محلي «يك دهستان، يک محصول»

42

مقاوم‌سازي معماري خشتي روستايي ايران، راهکاري به سوي توسعه پايدار

43

نقش همسازي سنت و مدرنيته در توسعه گردشگري روستايي

44

نقش اعتبارات نوسازي مساکن روستايي در تغيير شيوه زندگي روستايي

45

اثرات اکوتوريسمي سدها در توسعه پايدار نواحي پيرامون خود

46

كاربرد تجزيه‌وتحليل سلسله مراتبي دراولويت‌بندي عوامل مؤثر برتوسعه روستايي

47

توليد غذا و مسائل زيست محيطي: به سوي آينده‌اي پايدار در مناطق روستايي

48

تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري روستايي براي رسيدن به توسعه پايدار روستايي با استفاده از مدل SWOT

49

توسعه پايدار روستايي با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش كشاورزي

50

بررسي ديدگاه کارشناسان حقوقي در زمينه قوانين حقوقي مالکيت اراضي زراعي

51

ارزيابي پذيرش مردمي سناريوهاي سيستم‌هاي جمع‌آوري آبهاي سطحي، جهت نيل به توسعه پايدار در استان بوشهر

52

تحليل فضايي عوامل مؤثربرتوسعه نواحي مرزي‌روستايي شهرستان‌سراوان وسيب وسوران

53

به‌کارگيري يک شيوه­ي ساده­ي جمع­آوري آب در زاهدان با تأکيد بر مديريت مشارکتي

54

بررسي قابليت‌ها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي

55

گردشگري پايدار و نقش آن در توسعه پايدار مناطق روستايي

56

بررسي نقش گردشگري در توسعه روستايي

57

نقش خانه هاي دوم در توسعه پايدار نواحي روستايي

58

راهکارهاي بهبود منابع آبي براي دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي

59

رابطه متقابل بين شهر و روستا

60

بررسي نقش دهياران در فرآيند توسعه روستايي

61

تحليلي بر مديريت سنتي و نوين محلي و اثرات آن بر توسعه روستايي

62

فرصتها و چالشهاي توسعه گردشگري روستايي در شهر همدان

63

ضرورتهاواستلزامات آمايش سرزمين ونظامهاي کشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي

64

اولويت‌بندي روستاهاي دهستان جبل (بخش کوهپايه- استان اصفهان) در راستاي برنامه‌ريزي توريسم براساس شاخص‌هاي زيرساختي

65

محاسبه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد براي مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان طي سالهاي 88-1363

66

بررسي عوامل مؤثر بر تحول معماري مسکن روستايي

67

گردشگري و توسعه روستايي در ايران

68

توسعه پايدار و مفاهيم آن در بافت و مسکن روستايي سيستان

69

شناسايي و اولويت‌بندي موانع مرتبط با عدم توسعه گردشگري در حوزه بازاريابي و تبليغات با استفاده از تکنيک دلفي

70

سنجش ميزان پايداري و ناپايداري مکاني روستايي براساس معيارها و شاخصهاي محيطي (حوزه خانخودي سمنان)

71

کاربرد تکنيک Topsis در مکان گزيني صنعت پرواربندي در مناطق روستايي و تحليل پيامدهاي آن براساس مدل  Swot

72

تحليل سازه­هاي مؤثر بر توسعه گردشگري روستايي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار روستايي

73

نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي

74

ارائه‌ي الگويي متفاوت در سامان‌دهي فضايي سكونتگاه‌هاي روستايي

75

الگوي بهينه سازماندهي‌فضايي‌روستاهاي بخش لاجان باتأکيدبرتوسعه يکپارچه ناحيه‌اي

76

شناسايي و تحليل پيامدهاي مثبت توسعه گردشگري در روستاي گازرخان، استان قزوين

77

سنجش و تحليل وضعيت توسعه‌يافتگي روستايي شهرستان زاهدان

78

بررسي و تعيين ميزان رضايت مردم از عملکرد شورا و شهرداري شهر مُهر و ارايه راهکارهاي اجرايي جهت توسعه اين منطقه

79

برنامه پنج ساله توسعه روستايي: سال‌هاي 1390-1394

80

توسعه روستايي دراستان سيستان وبلوچستان نمي‌تواندبرکناراززندگي عشايري ديده شود

81

تحليلي بر ميزان توسعه‌يافتگي نواحي روستايي دهستان هاي شهرستان اصفهان

82

برنامه‌ريزي روستايي درسطح محلي و جايگاه آن در برنامه‌هاي توسعه كشور

83

ارزيابي طرح هاي آمايش ملي و ناحيه اي در كشور از منظر توسعه روستايي

84

گردشگري و نقش آن در توسعه اقتصادي اجتماعي روستايي منطقه شمال قزوين

85

ضرورت توجه به اثرات گردشگري در توسعه پايدار روستا

86

گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي

87

نقش و كاركرد طرحهاي مناطق ويژه گردشگري در توسعه روستايي

88

بهينه‌سازي الگوي سازماني- اجرايي ساخت و ساز مسکن روستايي با رويکرد برنامه‌ريزي دانايي محور

89

استراتژي مناسب براي بهره برداري هاي كوچك كشاورزي در ايران

90

ظرفيت سازي توسعه روستايي دربرنامه هاي توسعه استان سيستان و بلوچستان

 

محور 3: اشتغال، کارآفريني و سرمايه‌گذاري در توسعه روستايي

91

بررسي و تحليل افزايش قيمت مواد غذايي بر فقر روستايي در ايران

92

تبيين كارآفريني پايدار روستايي به‌عنوان يك ضرورت استراتژيك در توسعه ملي

93

بررسي عوامل مؤثر بر وضعيت فعاليت بنگاه‌هاي صنايع تبديلي و تکميلي

94

کاربرد تحليل شبکه اجتماعي فرصتي جهت دستيابي به توسعه روستايي

95

شناسايي بخش‌هاي کليدي اشتغال‌زاي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از جدول داده ستانده با تأکيد بر بخش کشاورزي

96

تحليل اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اقتصاد روستايي

97

توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در مناطق روستايي كشور؛ دلالت‌ها و سياست‌ها

98

بررسي نحوه توزيع بنگاههاي اقتصادي در مناطق مختلف استان كرمان و نقش دولت در توسعه روستايي و ملي كشور

99

تأثير وضعيت اقتصادي بر شرايط اکولوژيکي مراتع حريم روستا

100

شناسايي و اولويت‌بندي چالش‌هاي پيش روي تعاوني‌هاي توليد روستايي

101

سرمايه فکري و عملکرد مالي شرکت‌ها

102

نقش فناوري‌اطلاعات درافزايش‌سطح مشاركت‌مناطق روستايي‌ايران درتوسعه اقتصاد ملي

103

نقش کارآفريني در توسعه روستاها

104

ضرورت به‌کارگيري صنايع کوچک در روستا جهت دستيابي به توسعه اقتصادي در ايران

105

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر ارزش افزوده کشاورزي در روستاها با استفاده از الگوي خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL )

106

نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي بخش شيب آب شهرستان زابل

107

بررسي مؤلفه هاي کارآفرينانه روستايي با رويكرد توسعه پايدار روستايي در استانهاي سيستان و بلوچستان و کرمان

108

تحليل عاملي عوامل موفقيت تعاونيهاي کشاورزي

109

مطالعه عوامل مؤثر بر ارتقاي سطح آمادگي الکترونيک مناطق روستايي ايران

110

منابع و اعتبارات خرد در توسعه روستايي

111

نقش نيروي انساني كارآزموده در توسعهي اقتصادي جامعه روستايي و کشاورزي

112

سرمايه اجتماعي ومشاركت اجتماعي كشاورزان خرده‌پا درروستاهاي شهرستان كرمانشاه

113

اندازه‌گيري نابرابري درآمدي مناطق روستايي کشور در سال‌هاي منتخب 1368 الي 1388 (سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)

114

بررسي رويكرد اشتغال، كارآفريني و سرمايه‌گذاري درتوسعه روستايي ايران

115

محاسبه مزيت نسبي توليدِ سيب‌زميني استان همدان و مقايسه آن با کل کشور

116

نقش سيستمهاي نوآوري منطقه‌اي در توسعه روستايي

117

ارزيابي شرکت‌هاي تعاوني روستايي با استفاده از الگوي SWOT

118

بررسي‌تأثيرمهارت‌افراد فعال برميزان اشتغال‌آنان درنقاط روستايي استان کرمانشاه

119

تحليل عملکرد بازارچه مرزي بر روند توسعه فضايي کسب و کار و کارآفريني در روستاهاي پيرامون

120

بررسي دلايل رکود تعاونيهاي روستايي و ارائه راهکارهايي جهت افزايش نقش آنها در توسعه روستايي

121

بررسي راهکارهاي ايجاد کسب و کارهاي خرد روستايي با تأکيد بر کارآفريني روستايي

122

مروري بر سازماندهي تحقيق و توسعه و نقش آن بر شكل‌گيري نوآوري روستايي

123

بررسي ميزان توسعه کارآفريني روستايي با رويکرد نقش سرمايه اجتماعي در تعاونيهاي توليدي

124

نقش کارآفريني در رشد و توسعه منطقه‌اي و روستايي

125

بررسي نقش و جايگاه صندوقهاي خرد اعتباري در توسعه روستايي

126

بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت شاليکاران در پذيرش و اجراي طرح يکپارچه‌سازي و تجهيز و نوسازي شاليکاري

127

نقش صنايع دستي درتوسعه پايدارروستايي مطالعه موردي‌استان سيستان‌وبلوچستان

128

کارآفريني کشاورزي رهيافتي نوين در توسعه پايدار روستايي

129

بررسي ارتباط توسعه سرمايه انساني و توسعه کشاورزي در استان کرمان

130

تغيير و تحول جمعيت روستايي ايران

131

برآورد خط فقر در نقاط شهري و روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد طي سالهاي
(1388-1380)

132

نقش توليدات دستي زنان روستايي در اقتصاد محلي و توسعه گردشگري روستايي

133

برآورد خط فقر براساس هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي خانوارهاي شهري و روستايي در ايران

134

تحليلي بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگري روستايي استان فارس

135

بررسي عوامل موثر در مشارکت (اجتماعي و سياسي) مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان

136

تحليل تقاضاي خانوارهاي روستايي براي بخش حمل و نقل با استفاده از الگوي AIDS

137

بررسي تأثير بورس کالاي کشاورزي بر توسعه اقتصادي روستا

138

امکان‌سنجي فرصت‌هاي شغلي گامي موثر در جهت توسعه روستايي

139

نقش ICT (فناوري اطلاعات و ارتباطات) در توانمندسازي روستاها در ايران

140

بررسي مسائل و مشکلات تعاوني هاي نيمه فعال روستايي استان سيستان و بلوچستان و ارائه راهکارهايي جهت فعال نمودن آنها

141

بررسي توسعه روستايي با نگاه به رويکرد کارآفريني

142

نقش شركتهاي تعاوني توليد روستايي در دستيابي به توسعه پايدار برنج

143

بررسي نقش بازارهاي محلي در توسعه اقتصادي روستايي

144

بررسي نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي

 

محور 4: جهاد اقتصادي در توسعه روستايي

145

بررسي و پيش بيني اثر جهاني شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در جامعه روستايي ايران با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

146

بررسي مقايسه‌اي عوامل فرهنگي تأثيرگذار بر گرايش به توسعه كشاورزي

147

بررسي اثر توسعه روستايي بر رشد اقتصادي

148

بررسي نقش و کارکردهاي شوراهاي اسلامي روستايي در فرآيند توسعه روستايي

149

تحليل اثرات اقتصادي واجتماعي‌تأسيسات پارس‌جنوبي‌برساختارروستاهاي استان بوشهر

150

ارزيابي عملکرد دهياري‌ها در ايجاد اشتغال

151

بررسي مقايسه‌اي زمينه‌هاي مؤثر در مشارکت سياسي با تأکيد بر انتخابات محدوده

152

بررسي كاركرد شوراهاي اسلامي روستا با تأكيد بر جلب مشاركت‌هاي مردمي

153

بررسي عملکرد صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و تعيين شاخص رضايتمندي آن

154

بررسي ميزان سرمايه گذاري بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در استان سيستان و بلوچستان با تأکيد بر سرمايه گذاري در بخش تعاون روستايي

155

معرفي فعاليت هاي پيشرو براي سرمايه گذاري و توسعه روستاهاي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از محاسبه شاخص هاي قدرت انتشار، حساسيت و پراکندگي از طريق جدول داده - ستانده

156

عملکرد کميته امداد امام خميني(ره) سيستان و بلوچستان در حمايت از زنان خودسرپرست طي سالهاي 90-1380

 

محور 5: تجربه کشورهاي منتخب باشركت دانشمنداني ازكشورهاي مختلف

157

بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه كشاورزي و جامعه روستايي (مقايسه كشور ايران و چين)

158

گردشگري روستايي تعاملي: مثال هايي از چين و فرانسه

159

کارآفريني موتور محرکه توسعه پايدار اقتصاد روستاهاي کشور(تجارب کشورهاي مالزي، هند، چين)

160

شناسايي نقش کارآفريني در توسعه روستايي با الگوبرداري از 4 کشور جهان

161

کارآفريني در روستاها و جايگاه آن در توسعه روستايي
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات