همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش ها و رهیافت ها

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 276
کمیته علمی همایش

دکتر حسین آسایش (دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر عباس سعیدی (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر مهدی سقایی (مشهد)
دکتر عباسعلي آهنگر (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر محمد سلیقه (تربیت معلم تهران) 
دکتر عیسی ابراهیم زاده (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر ناصر شبانی (دانشگاه امام حسین)
دکتر حسین ابراهیم زاده (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر سیروس شفقی (دانشگاه اصفهان)
دکتر علیرضا استعلاجی (دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر محمد شریفی کیا (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر اسماعیل احمدی مقدم (دانشگاه علوم انتظامی) دکتر جواد شهرکی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر مهدی اژدری مقدم (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر محمود صبوحی  (دانشگاه زابل)
دکتر حسن افراخته (تربیت معلم تهران) دکتر مظفر صرافی (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر ایرج افشار سیستانی (نويسنده و پژوهشگر ايرانشناس) 
دکتر سعید امانپور (دانشگاه شهید چمران اهواز)
دکتر محمدحسن ضیاءتوانا (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر ابوالقاسم امیراحمدی (دانشگاه سبزوار) دکتر تقی طاوسی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر حسینعلی امیری (دانشگاه امام صادق) دکتر سیدعلی عبادی نژاد  (دانشگاه علوم انتظامی)
دکتر محمودرضا انوری (دانشگاه آزاد اسلامی)  دکتر حسین عساکره (دانشگاه زنجان)
سرهنگ محسن عطار (علوم انتظامی)
دکتر محمود اوکاتی صادق  (دانشگاه زابل) دکتر محمدتقی عصار  (دانشگاه علوم انتظامی)
دکتر بدرالدین اورعی یزدانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر عزت ا... عزتی (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر عباس بخشنده نصرت (دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر بهلول علیجانی (دانشگاه تربیت معلم)
دکتر جواد بذرافشان (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر حسنعلی غیور (دانشگاه اصفهان)
دکتر فرامرز بریمانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر غریب فاضل نیا  (دانشگاه زابل)
دکتر خدارحم بزی  (دانشگاه زابل) دکتر محمود فال سلیمان (دانشگاه بیرجند)
دکتر عباس بشیری (دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر سعید فتح الهی (دانشگاه علوم انتظامی)
دکتر اسفندیار بندریان (دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر صمد فتوحی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) 
دکتر محمد بومری (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر منوچهر فرج زاده (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی (دانشگاه تربیت مدرس) دکتر مجتبی فرهنگیان  ( دانشگاه صدا و سیما و علوم ارتباطات)
دکتر احمد پوراحمد (دانشگاه تهران) دکتر محمدباقر قالیباف (دانشگاه تهران)
دکتر مصیب پهلوانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
     دکتر احمد پهلوان روی (دانشگاه زابل)
دکتر احمد قرایی   (دانشگاه زابل)
دکتر زهرا پیشگاهی فرد (دانشگاه تهران) دکتر محمد قصری (دانشگاه علوم انتظامی)
دکتر عیسی پیری (دانشگاه پیام نور) دکتر سیروس قنبری (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر محمدرضا ثروتی (دانشگاه شهیدبهشتی) دکتر حمیدرضا قوام ملکی (دانشگاه تهران)
دکتر محمدحسین جعفریان (دانشگاه علوم انتظامی) دکتر مهدی کاظمی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر فیروز جمالی (دانشگاه تبریز) دکتر حسن کامران (دانشگاه تهران)
دکتر جعفر جوان (دانشگاه فردوسی مشهد)  دکتر پرویز کردوانی (دانشگاه تهران)
دکتر سعید جهانبخش (دانشگاه تبریز) دکتر محمدرضا کریمی (دانشگاه علوم انمتظامی)
دکتر وحیدالدین جهانیان (دانشگاه علوم انتظامی) دکتر یدا... کریمی پور (تربیت معلم تهران)
دکتر علی حاجی نژاد (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر مریم کریمیان بستانی (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر محمدرضا حافظ نیا (دانشگاه تربیت مدرس) دکتر محمدنبی گرگیج (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر معصومه حافظ رضازاده (دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر محمدحسن گنجی (دانشگاه تهران)
دکتر زهرا حجازی زاده (دانشگاه تربیت معلم) دکتر غلامرضا لشکری پور (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر ابراهیم حدادی (دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر محمدرضا مباشری (دانشگاه خواجه نصیر)
دکتر کریم حسین زاده دلیر (دانشگاه تبریز) دکتر علی اکبر متکان (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر غلامرضا محمدنسل (دانشگاه علوم انتظامی)
دکتر شهریار خالدی (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر حسن مطیعی لنگرودی (دانشگاه تهران)
دکتر دادخدا خدایار (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر جواد میکانیکی (دانشگاه بیرجند)
دکتر محمود خسروی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر سیدمحسن موسوی نیک  (دانشگاه زابل)
دکتر غلامعلی خمر  (دانشگاه زابل) دکتر گيتي موسي پورنگاري (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر حبیب ا.. خوبفکر (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان) دکتر  محمودرضا میرلطفی  (دانشگاه زابل)
دکتر نظر دهمرده (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر میرنجف موسوی (دانشگاه ارومیه)
دکتر حسین ذوالفقاری (دانشگاه علوم انتظامی) دکتر غلامرضا میری (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر محمدحسین رامشت (دانشگاه اصفهان)  دکتر محمود میری (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر سید یحیی رحیم صفوی (دانشگاه امام حسین) دکتر احمد مهربان (دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان)
دکتر محمدرحیم رهنما (دانشگاه فردوسی مشهد)  دکتر داریوش مهرشاهی (دانشگاه یزد)
دکتر بیژن رحمانی (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر مهدی مؤمنی (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی (دانشگاه شهید بهشتی)  دکتر محمدحسن نامی (رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) 
دکتر محسن رضایی (دانشگاه امام حسین) دکتر محمد نائب پور  (دانشگاه علوم انتظامی)
دکتر مهوش رقیبی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)  دکتر اصغر نظریان (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر شهرام روستایی (دانشگاه تبریز) دکتر حسین نگارش (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر تقی رهنمایی (دانشگاه تهران) دکتر اسماعيل نورمحمدي  (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر سیدهادی زرقانی (دانشگاه فردوسی مشهد) دکتر غلامرضا نوری (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر محمدجعفر زمردیان (دانشگاه فردوسی مشهد) دکتر عبدا... واثق عباسی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر کرامت ا.. زیاری (دانشگاه تهران) دکتر زهره هادیانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر امیرحمزه سالارزایی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر نورمحمد یعقوبی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر عبدا.. سارانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر حسین یغفوری (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دکتر حبیب ا.. سالارزهی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) دکتر مجتبی یمانی (دانشگاه تهران)
دکتر رحیم سرور (دانشگاه آزاد اسلامی)
  

 
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات