پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان پویا طب
(En (English
همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلستان و تاثیر آن در هویت ملی

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 96
خلاصه بخشی از چکیده مقالات همایش

بخشی از چکیده های آماده شده جهت

انتشار در سایت همایش

نقش مردم بلوچستان در استکبار ستیزی و

دفاع مقدس به مناسبت یکصدمین سالگرد

مبارزات مردم این خطه علیه استعمار

انگلستان


چکیده مقالات همایش

نقش مردم بلوچستان در استکبار ستیزی و دفاع مقدس به مناسبت «


چکیده مقالات

» یکصدمین سالگرد مبارزات مردم این خطه علیه استعمار انگلستان

کار مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سپاه سلمان استان

بخش نخست


به کوشش: دکتر مسعود مرادی

سر دبیر هیأت داوران: دکتر حمید احمدی

هیأت داوران:دکتر عظیم شه بخش، دکتر کوروش صالحی، دکتر مریم شیپری، دکتر عبدالودود سپاهی، دکتر

مسعود مرادی،

دکتر جواد چوپانیان، دکتر علیرضا سلیمان زاده ،دکتر عبداله صفرزایی

ویرایش ادبی و علمی : دکتر کوروش صالحی، دکتر مسعود مرادی، دکتر حمید احمدی

صفحه آرایی و تنظیم مجموعه ی مقالات: زینب عیدوزائی، اسماء قوم دوست نوری،اسماعیل دهانی

اعضای دبیرخانه همایش: دکتر جواد چوپانیان،صدیقه آقایی، زینب عیدوزائی،اسما قوم دوست نوری،یاسر جوانی،

آرمان نصرتی،ثریا ریگی ،مریم عابدی

زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان )تالار فردوسی و امام رضا )ع((

دبیرخانه کمیته علمی همایش ۰۵۴۳۳۴۴۵۹۸۹


داوران همایش:

- دکتر فرج الله احمدی

- دکتر هاشم آقاجری

- دکتر مرتضی دهقان نژاد

- دکتر فاطمه جان احمدی

- دکتر صادق زیبا کلام

- دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

- دکتر سید حسن شجاعی دیو قلاهی

- دکتر عباس سرافرازی

- دکتر ضیاء خزایی

- دکتر نظر دهمرده

- دکتر ابوالفضل رضوی

- دکتر شهرام یوسفی فر

- دکتر ناصر نجمی

- دکتر عطاء الله حسنی

- دکتر موسی محمود زهی

- دکتر سهیلا ترابی فارسانی

- دکتر عباس پناهی

- دکتر احمد رضا کیخا فرزانه

- دکتر علی بحرانی پور

- دکتر محبوبه شرفی

- دکتر حسن زندیه

- دکتر عیسی ابراهیم زاده

- دکتر محمد علی اکبری

- دکتر مجتبی خلیفه

- دکتر مرتضی خسروی

- دکتر داریوش رحمانیان

- دکتر نیره دلیر

- دکتر عباس قدیمی قیداری

- دکتر علی ناظمیان فرد

- دکتر محمد باقر وثوقی

- دکتر حسن الهی زاده

- دکتر هادی وکیلی

- دکتر علی اکبر کجباف

- دکتر محمود حسن آبادی

- دکتر محمد تقی ایمان پور

- دکتر محمود جعفری دهتی

- دکتر محسن جعفری مذهب

- دکتر محمد امیر شیخ نوری

- سرهنگ پرویز قاسم زاده بجندی

- سرهنگ محمد نائب پور

- دکتر بهادر قیم

- دکترمحمد علی زهرا زاده

- دکتر حسن یغفوری

- دکتر کریم سلیمانی

- دکتر عباس احمدوند

- دکتر پاکزاده یوسفیان

- دکتر احمد توسلی

- دکتر عبدالحمید بحرپیماهمکاران اجرایی در دبیرخانه علمی همایش:


- محمد امین شهنوازی

- اسماعیل دهانی

- اسماء اسمعیل زهی

- مسعود هیبت زهی

- محمد میری

- وحید نصرت زهی

- عنایت الله امیری

- میثم خاشی

- فرج رئیسی

- مصطفی زحمت کش

- رضا پردل

- حمیدرضا نیکبخت

- مجتبی هجری

- مهران سهرابزهی

- علی نصرتی

- حسن جانبی

- بهروز لشکری

- علیرضا نصرتی

- امین پور الماس

- یاسر درسرا گرگیج

- نجیب الله دهواری

- محمد دانش پژوه ریگی

- محسن ریگی

- فهیمه ناروئی

- مرضیه فدوی

- عایشه خاشی

- زهرا پروین

- فاطمه رئیسی

- سعیده روستا

- محمد امین بلوچ اربابی

- محمد ناروئی

- اسماعیل اندرز

- مرضیه محمدی

- ام البنین بزی

- مهرناز ریگی

- مرضیه روشتی

- عبدالله نور محمد زاده

- کیمیا بنی اسدی

- مونا سعیدیان

- زینب بلوچ نژاد

- سبحان دهواری

- اصغر علی دادی

- منصور بارانی

- راشد دهانی

- ذکریا دشتی

- ذکریا گمشاد زهی

- کرامت کرمی

- پیمان کرد

- زیور بلوچ لاشاری

- محمد گرگیج

- خدیجه پورگل محمدی

- سمیه بلالی

- فاطمه قاضی زاده

- آذر عزیزی

- زیبا زومک زهی

- یاسمین ملازهی

- روزه رئیسی

- بدریه دشتبان

- هما باقری

- سعید اله دادزهی

- عاصف مسعودی

- محمد امین بازدار

- ولید میهن خواه

- پرویز جدگال

- صفیه شهنوازی

- دانیال جدگال

- مجید پاینده

- منیر احمد پرمون

- حامد بادپا

- مهدی دهواری

- فاطمه سارانی

- مهدیه آبنوش

- محمد سرگلزاییدر انتها از تمامی عزیزانی که ما را

در به سرانجام رساندن این همایش

یاری نموده اند، کمال تشکر را


داریم. خصوصا از عزیزان سپاه


سلمان و قرارگاه قدس سپاه و

عزیزان مرزبانی استان و سایر

نهادها و دوایری که بدون پشتیبانی

آنها برگزاری این همایش امکان

پذیر نمی شد.


فهرست


شماره

تسلیح عشایر بلوچستان بوسیله قوای آلمان و انگلیس در جنگ جهانی اول براساس اسناد ملی ایران..................................... ۱

مسعود آدینه وند

نقش و جایگاه مستعمره هند در مناسبات ایران و انگلیس و تاثیر آن بر اوضاع جنوب شرق ایران .......................................... ۲

منصوره آذرشب

بررسی و تحلیل جنبش جهاد علیه استعمار انگلیس در شرق ایران با تکیه بر سیستان و بلوچستان ..................................... ۳

غلامرضا آذری خاکستر

تحولات سیاسی و اجتماعی بلوچستان در سفرنامههای دوره قاجار ............................................................................................... ۴

الهی بخش آزمونش

بررسی اهمیت شرق ایران در سیاست استعماری انگلستان در دوره قاجار .................................................................................. ۵

سعید آقارضایی، رضا الوندی

نقش مردم بلوچستان در مقابله با استعمار انگلیس؛ با تأکید بر هویت ملی ................................................................................ ۶

مهدی احمدی

رقابت دولتهای آلمان، انگلستان و روسیه در شرق ایران و تأثیر آن در این منطقه ................................................................ ۷

مریم شیپری، اسما اسمعیلزهی

حکمیت ترکیه در تعیین مرزهای ایران و افغانستان ........................................................................................................................ ۸

اسدالله اطهری، مهدی لکزی

مقایسه تطبیقی سلاحهای بکار رفته در نبرد ۱۹۱۶ م. سرحد بلوچستان .................................................................................. ۹

عنایت الله امیری، آرمان نصرتی

تأثیر حضور نیروهای انگلیسی بر اوضاع اجتماعی سیستان در جریان جنگ جهانی اول ........................................................ ۱۰

عباس اویسی

حضور نیروهای انگلیسی در سیستان بین سالهای ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷ م )با تکیه بر کتاب اسناد محرمانه کنسولگری سیستان و قائنات( ۱۱

عباس اویسی

بررسی رقابت دولتهای استعماری در ایران و تأثیر آن در مرزهای شرقی ایرانزمین ............................................................. ۱۲

عبدالشکور ایرندگانی، حمید شمسالدین

جغرافیای تاریخی نصرتآباد )با تکیه برموقعیت اقتصادی، سیاسی، نظامی( ............................................................................... ۱۳

ناهید براهوئی

بررسی میزان تأثیرپذیری انگلستان از فعالیتهای آلمانیها در منطقهی شرق ایران ) ۱۹۱۸ ۱۹۱۵ م(........................... ۱۴

سمیه بلالی

نبرد لیرودیک، نبرد گورستانی، میان مردم بلوچستان و قوای انگلیس در جنگ جهانی اول .................................................... ۱۵

زینب بلوچینژاد

دولت و قلمروی مرزهای شرق ایران )مرزهای بلوچستان ایران و پاکستان( ................................................................................. ۱۶

اسفندیار بندریان، ابراهیم مسگری

تحلیل کارکردهای شرقشناسی انگلیسی در بلوچستان )قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم( ......................................................................... ۱۷

رضا بیگدلو

جایگاه قدرتهای بیگانه در تعیین مرزهای شرقی ایران .............................................................................................................. ۱۸

سهیلا ترابی فارسانی، سارا سرحدی

رویکردی نو به جایگاه تاریخی مردمانی کهن)تحلیلی بر جایگاه تاریخی مردمان بلوچ در تحولات شرق ایران در قرون نخستین اسلامی(

.................................................................................................................................................................................................................... ۱۹

فرشید جعفری، علی لجم اورک مرادی

جایگاه ژئوپولتیکی و استراتژیکی سیستان و بلوچستان در عصر قاجار ...................................................................................... ۲۰

علی اکبر جعفری، کیومرث میرزایی، طیبه رستمی

بررسی تأثیرات حضور دول اروپایی، روس و انگلیس در مناطق شرقی ایران .......................................................................... ۲۱

مینا جلال زهی

تصویری حماسی از نقش پرستار بزرگ نبرد نالک و تاثیر آن در مبارزه مردمی با استعمارگران در شرق ایران .............. ۲۲

مینا جلال زهی، امید واصفی

بیگانهستیزی و مبارزهی علمایِ بلوچ با استعمار انگلیس ............................................................................................................. ۲۳

حمیده جمالزهی کمالآبادی، منصور مرادزهی

واکاوی و تبیین اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه بلوچستان در گذر تاریخ )از کهن روزگاران باستان تا تسلط قدرت استعماری انگلیس( ۲۴

زهره جوزی، مهدی دهمرده پهلوان

مطالعه تطبیقی سفالهای اشکانی مکشوفه از بررسی باستانشناسی بخش شمالی بلوچستان )شهرستان خاش( .......... ۲۵

زهره جوزی، یاسمن نصیریپور

تأثیر آگاهی از مبارزات سردارن بلوچ در جنگ جهانی اول با انگلستان بر تقویت هویت ملی ............................................... ۲۶

معصومه حبیب نیا

تأثیر اقوام مرزنشین بر امنیت جمهوری اسلامی ایران .................................................................................................................... ۲۷

رهام بخش حبیبی، پرویز قاسم زاده بجندی،حسین نوری مختار، حسین زینی اردکانی

اهمیت تبیین مؤلفههای هویتی در تاریخنگاری محلی بلوچستان ............................................................................................... ۲۸

ابوالفضل حسن آبادی

بررسی نقش زنان بلوچ در حفظ آداب و سنن بومی با تکیه بر حماسههای این مردمان ...................................................... ۲۹

محمود حسنآبادی، مهرنوش دژم

نقش روحانیون مبارز در مقاومتهای مردمان بلوچ علیه استعمار در جنگ جهانی اول ....................................................... ۳۰

رضا حسین بر

احداث خط تلگراف هند اروپا و تاثیرات آن بر اوضاع بلوچستان ............................................................................................... - ۳۱

یحیا حسینزئی

بازتاب تحول ژئوپلتیکی شرق ایران بر سیاست خارجی انگلستان ............................................................................................... ۳۲

سمیه حمیدی، مسلم خسروی زارگز

بررسی مقایسهای نقش دولتهای انگلیس و روسیه در تعیین مرزهای شرقی ایران .............................................................. ۳۳

مسلم خسروی زارگز، سمیه حمیدی

اوضاع اقتصادی بلوچستان در اواخر دوره قاجار ..................................................................................................................... ۳۴

خدابخش چاکری

حماسه همل و نمونهای از نبرد مردمان بلوچ با استعمارگران .................................................... ................................................. ۳۵

رؤیا دستجردی

بررسی سوابق حضور استعمارگران اروپایی در دریای مکران و بلوچستان .................................................................................. ۳۶

نادر راز

تحلیلی بر موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی بندر چابهار در دریای مکران ........................................................................... ۳۷

وحید رحیمی، سعید رحیمی

بررسی آثار حماسی مردمان بلوچ و ویژگیهای آنان در آثار حماسی ایران .................................................................................. ۳۸

علی اصغر رستمی ابو سعیدی، سهراب سعیدی

نقش نسخههای خطی و اهمیت آن در شناخت سابقه تاریخی منطقه بلوچستان )با تکیه بر نسخههای خطی موجود در سازمان اسناد و

کتابخانه ملی( ............................................................................................................................................................................................. ۳۹

ندا رسولی

تاسیسات نظامی و عمرانی انگلستان در شرق ایران و موارد بهرهگیری از آن .............................................................................. ۴۰

نجمه رضایی

نقش گلد اسمیت در مرزبندی بلوچستان به روایت سفرنامهی سرپرسی سایکس ..................................................................... ۴۱

مرتضی رضایی

جایگاه و نقش زنانِ بلوچ در مبارزه با بیگانگان .................................................................................................................................. ۴۲

سیما رئیسی، منصور مرادزهی

تأثیر سیاستهای بریتانیا در تغییرات جمعیتی مناطق مرزی بلوچستان)در جنگ جهانی اول و اوایل حکومت پهلوی اول( ۴۳

اعظم ریاحی

بررسی نتایج غیرسیاسی مستعمره شدن هند بر سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان )قرن ۱۹ م.(......................... ۴۴

غلامرضا زائری

بررسی مسالهی تاثیرپذیری و تاثیرگذاری در منطقهی بلوچستان در دورهی اسلامی ) بر اساس متون جغرافیای تاریخی( ۴۵

نسیم سالاری تجدانو

انگلستان و پایه گذاری سنگ بنای"کمربند حائل "در بلوچستان ............................................................................................. ۴۶

عبدالودود سپاهی

چگونگی ورود استعمارگران اروپایی به بلوچستان )مکران( .......................................................................................................... ۴۷

عبدالودود سپاهی، زهرا سپاهی

پیرخلیلخان گمشادزهی شهید مبارزه با استعمار ......................................................................................................................... ۴۸

عبدالودود سپاهی، خدامراد گمشادزهی رحمان، بخش گمشاد زهی

اوضاع اجتماعی بلوچستان از خلال سفرنامه های خاندان فرمانفرما دوره قاجاریه ................................................................ ۴۹

دکترعباس سرافرازی

جایگاه انگلیس در تعیین مرزهای شرقی ایران و ایجاد مسأله هیرمند .................................................................................. ۵۰

زهرا سرگزی

کارکرد استعمار و موج واکنشی آن درآسیا و آفریقای قرن ۱۹ و ۲۰ ................................................................................... ۵۱

رضا سرگزی، سمانه گل پیرانی

نقدی بر کتاب "مهاجمان سرحد" .............................................................................................................................................. ۵۲

محمدامین سعادت مهر، عنایتالله امیری

نقدی بر کتاب "جغرافیای بلوچستان احمدعلیخان وزیری " ............................................................................................ ۵۳

محمدامین سعادتمهر، عارف دامنی

............................................................... » بلوچستان « اثرات و عواقب عمومی جنگ جهانی اول در منطقه شرق ایران ۵۴

حوریه سعیدی

تلاش استعمارگران در زمینه شناسایی هویّت نژادی مردمان بلوچ .......................................................................................... ۵۵

علیرضا سلیمانزاده

بئاتریس دکاردی و پژوهشهای او پیرامون فرهنگ بمپور در هزاره سوم پیش از میلاد ................................................... ۵۶

علیرضا سلیمان زاده

بررسی نبردهای پرتغالیها و بلوچها بر اساس منابع تاریخی و اشعار حماسی بلوچی............................................................. ۵۷

عظیم شه بخش

جنگ گورستانی و حوادث دورهی پهلوی اول در شعر حماسی مردمان بلوچ ..................................................................... ۵۸

عبدالحکیم شهبخش

جنگ گورستانی)مبارزه عشایر بلوچ منطقه سرحد بلوچستان در برابر نفوذ استعماری انگلستان در سال ۱۹۱۶ میلادی( ۵۹

عظیم شه بخش، آرمان نصرتی، عنایت الله امیری

جایگاه و نقش زنان بلوچ در مبارزه با بیگانگان ......................................................................................................................... ۶۰

بهزاد شهنوازی، عبدالواحد شهنوازی، سعید محمدزهی دوربان

حماسه سازان دره نالک................................................................................................................................................................... ۶۱

عبدالواحد شهنوازی، سعید محمدزهی دوربان

نقش آلمانها در تحولات سیاسی ایران در نیمه اول قرن بیستم مطالعه موردی تحولات شرق ایران .......................... ۶۲

مریم شیپری

راههای تجاری باستان و نقش آن در رونق اقتصادی بلوچستان ............................................................................................ ۶۳

سمیرا شیخ اکبری زاده

شناسنامه تاریخی کهن سرزمین مُکران و تبدیل نام مکانی آن با نام قومی بلوچستان .................................................. ۶۴

کورش صالحی

واگرایی و همگرایی طوایف ساکن در بلوچستان در مقابله با دولت انگلیس ...................................................................... ۶۵

کورش صالحی، زینب بلوچی نژاد

جایگاه قدرتهای بیگانه در تعیین مرزهای بلوچستان .......................................................................................................... ۶۶

حمیدرضا صفاکیش، فرشته السادات حسینی بجدنی

بررسی محتوایی واژهی انگریز درادبیات عامیانهی بلوچستان .............................................................................................. ۶۷

اماناله صفرزایی

امتداد خط آهن نوشکی به زهدان توسط انگلیسیها ........................................................................................................... ۶۸

عبداله صفرزایی

بررسی نقش رزمندگان بلوچ در هشت سال دفاع مقدس ................................................................................................... ۶۹

مهدی صلاح، عنایتالله امیری

تحلیلی بر نقش انگلیس در تعیین مرزهای شرقی ایران در دوره قاجار ......................................................................... ۷۰

باقرعلی عادلفر، مسعود آدینهوند

بلوچستان در آیینه اسناد ملی ................................................................................................................................................ ۷۱

غلامرضا عزیزی

بررسی اسناد و مکاتبات ناصرالدوله حکمران کرمان و بلوچستان ) - ۱۳۰۴ ۱۳۰۲ ق( ............................................. ۷۲

حشمتاله عزیزی

جایگاه و نقش زنان بلوچ در مبارزه با بیگانگان ................................................................................................................ ۷۳

پرستو عزیزیان

بررسی و تحلیل مناسبات بهرامخان بارکزایی با دول خارجی مقارن جنگ جهانی اول ......................................... ۷۴

سیداحمدعقیلی، زینب بلوچی نژاد

نقش ژنرال دایر انگلیسی در سرکوب مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلیس ....................................................... ۷۵

نصرت خاتون علوی

اهمیت استراتژیک راههای ارتباطی سیستان و بلوچستان در تکاپوهای استعماری ............................................................ ۷۶

زهرا علیزاده بیرجندی، سمیه پورسلطانی

بررسی تطبیقی دو رویکرد به هویت مردمان بلوچ: مردمان بلوچ به مثابه " دیگری"، مردمان بلوچ به مثابه " خودی " ...... ۷۷

سیمین فصیحی

بررسی نقش استعمار انگلیس در جدایی بلوچستان از ایران ................................................................................................... ۷۸

پرویز قاسم زاده بجندی ، مسعود سلطانی ،رسول صباغی ، مجید رسول زاده

امنیت مرز و نقش مردمان بلوچ در کاهش تهدیدات گروهکهای تروریستی در استان س و ب )با تأکید بر مرزهای شهرستان سراوان(

.............................................................................................................................................................................................................. ۷۹

پرویز قاسمزاده بجندی، محمد علی محمدی،جعفر شریفی جاوید محمد قاسمی

نواندیشه تمدنی و فرهنگی، ضرورتی معاصر در همگرایی مردمان بلوچ .............................................................................. ۸۰

طلحه قدوسیان، داریوش کوشکی

مبارزات هَمَّل هوت و خیرمحمد دُرّانی در سواحل مکران و انعکاس آن در ادبیّات بومی بلوچستان............................. ۸۱

محسن کرد تمینی، منصور مرادزهی

بررسی تعامل نیروهای امنیتی و سران طوایف بلوچ و تاثیر آن بر وحدت ملی ................................................................. ۸۲

محسن کرد تمینی، مراد محمد شهنوازی، عبدالناصر کرد تمینی

بررسی اسنادی عملکرد انگلیس در تحدید مرزهای شرقی ایران )منطقهی بلوچستان( ................................................ ۸۳

قربانعلی کناررودی

بررسی مسائل مرز ایران و ترکیه و تاثیر آن در روابط این دو کشور .................................................................................. ۸۴

عبداله روزبه گل افشانی، جواد کیانی

منافع اقتصادی انگلستان در تعیین مرزهای شرقی ایران ................................................................................................................................ ۸۵

مرضیه مارندگانی، عبدالغفار صابری

نقش و اهمیّت طوایف و سردارانِ بلوچ در مبارزه با استعمارگران............................................................................................................... ۸۶

منصور مرادزهی، سمیه درکزاده

بررسی مهمترین روابط اقتصادی انگلستان و ایران بین دو جنگ جهانی و پیامدهای آن بر منطقه بلوچستان ۸۷

مسعود مرادی، حسین مسجدی بردسیری

تأثیر اندیشه جهاد در بسیج نیروهای مردمی بلوچ برضد استعمارانگلیس در ۱۹۱۶ میلادی ................................ ۸۸

مسعود مرادی، عنایت الله امیری

بررسی اوضاع عمومی منطقهی گشت در جنگ جهانی اول ........................................................................................ ۸۹

مسعود مرادی، محمد عظیم حسین بر

بررسی حقوق شهروندی اقلیتهای قومی، مذهبی در ایران ..................................................................................... ۹۰

ابوالقاسم محمودی، عبداله روزبه گل افشانی

جنگ نرم و تاثیر آن بر امنیت مرزهای استان س و ب )با تاکید بر چالش های قومی و مذهبی( ................. ۹۱

محمد علی محمدی، پرویز قاسم زاده بجندی، اصغر بازگیر، سید یوسف موسوی

تحلیل سیاست امپریالیستی انگلیس در تقسیم منطقهی بلوچستان ................................................................... ۹۲

محمد تقی مختاری، علی پرورش رامکی، علیرضا نصرتی

مبارزان بلوچ از نگاه انگلیسیها بر اساس سندی مکتوب ......................................................................................... ۹۳

عبدالمجید میر عثمان

بررسی عوامل میدانی و فرامنطقهای مؤثر در مرزبندی بلوچستان و خان نشین کلات .................................... ۹۴

محمد رضا ناصری نیا،محمد عثمان حسین بر، نور محمد ناظریان

گفتمان استعمارستیزی بلوچستان .............................................................................................................................. ۹۵

علی ناظمیان فرد

تلگراف و بلوچستان، رمز سیطره کامل بریتانیا بر شبه قاره هند ........................................................................ ۹۶

رضا واثق عباسی، پریسا کریمیان زاده

لزوم شناخت ابعاد مختلف خان نشین کلات در مباحث بلوچستان پژوهی .................................................... ۹۷

محمد رضا ناصری نیا،محمد عثمان حسین بر،نور محمد ناظریان

مبارزات ساکنان سواحل مکران در مبارزه با استعمار )موردپژوهی: انگلیس( .................................................. ۹۸

محسن ندیم، حسین نورایی

بررسی مهاجرت تاریخی مردم سیستان و مردمان بلوچ به شمال ایران ........................................................ ۹۹

مصطفی نوری

اوضاع بلوچستان در دوره افشاریه .......................................................................................................................... ۱۰۰

محمدانورهونکزایی

به نام خدا

پیام دکتر علیرضا بندانی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان به

همایش نقش مردم بلوچستان در استکبار ستیزی و دفاع مقدس

به مناسبت یکصدمین سالگرد مبارزات مردم این خطه علیه استعمار

انگلستان


با توجه به موقعیت بسیار مهم دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان قطب علمی و فرهنگی جنوب شرق کشور و متولی و

حامی مطالعات علمی و مستند و در راستای ارتقای وحدت ملی که اولین هدف دانشافزایی این دانشگاه در افزایش

پیوندهای این منطقهی جغرافیایی با کل کشور میباشد، یکی از اهداف این دانشگاه شناسایی فرصتهای نوین در تسریع

روند ارتقای اتحاد و مولفههای همگرای ملی متداوم است. در همین راستا شناسایی تاریخ منطقه و مبارزات مردم سیستان و

بلوچستان از گذشتههای دور به عنوان پاسداران مرزهای شرقی کشورمان ایران که از دانستههای تاریخ ایرانزمین است،

مورد توجه قرار گرفت.

از آنجایی که تاریخ هر ملت، برگ هویتی آن است، دانشگاه سیستان و بلوچستان با در نظر قرار دادن این مهم همایش


بزرگی را تحت عنوان "همایش نقش مردم بلوچستان در استکبارستیزی و دفاع مقدس در یکصدمین سالگرد مبارزات مردم

این خطه در برابر استعمار انگلستان" طراحی و با حمایت ارگانهای مختلف اجرایی نمود. در این راستا کوشش شد که


همایش در سال ۲۰۱۶ میلادی برگزار گردد که مقارن با تاریخ یکصدمین سالگرد یکی از مهمترین مراحل مبارزاتی مردم

منطقه علیه استعمار انگلستان در جنگ جهانی اول می باشد. این همایش در دو جهت ملی و جهانی موقعیت تاریخی منطقه

را مد نظر قرار داده است. وهدف آن تبدیل تاریخ شفاهی و نقل سینه به سینه منطقهی به تاریخ کتبی می باشد . امیدوارم

که این هدف به شناسایی بهتر تاریخ منطقه کمک بنماید. در خاتمه از تمامی دست اندرکاران این همایش ، حامیان و

شرکت کنندگان آن با توجه به کمبودها و مشکلات بسیار کار تشکر و قدردانی مینمایم.


دکتر علیرضا بندانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان


پیام سرتیپ دوم پاسدار حسین معروفی فرمانده سپاه سلمان استان

سیستان و بلوچستان به همایش نقش مردم بلوچستان در استکبار

ستیزی و دفاع مقدس

به مناسبت یکصدمین سالگرد مبارزات مردم این خطه علیه استعمار

انگلستان


عملکرد تاریخی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان در جامعه ی ایرانی قابل توجه است و امری عظیم محسوب می

شود. استان سیستان و بلوچستان همواره سرزمینی ایرانی بوده که فرهنگ ایرانی به طور جامع و مانع در آن وجود داشته

است و فرهنگ و تمدن های بومی و محلی آن هیچ گاه جدا از بدنه اصلی فرهنگ ایرانی نبوده است.

این منطقه به دلیل همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان و دستیابی به آب های آزاد دارای موقعیتی استراتژیکی در

ایران و جهان می باشد و همواره مورد توجه دشمنان ایران در موقعیت های حساس بوده است. متأسفانه دیپلماسی قوی

انگلستان در سده ی ۱۹ میلادی در برابر دیپلماسی ضعیف قاجار در نهایت بخشی از بلوچستان را به عنوان سپر دفاعی هند

مستعمره از ایران جدا کرد؛ اما مردم بلوچ این منطقه با وطن خواهی و میهن دوستی خود همواره سعی در محافظت از

مرزهای کشور در مقابل بیگانگان را داشته اند و امروز نیز در دفاع از کیان مقدس کشور جمهوری اسلامی ایران به این مهم

پرداختند و در کنار نیروهای پرتوان و مسلط نظامی به پاسداری از مرزهای جنوب شرقی می پردازند.

هدف این همایش بررسی علل و عوامل پایداری مردم بلوچ در مقابل استبداد و استعمار و ارتقای سطح فکری و ذهنی

عشایر و طوایف استان در دفاع از سرزمین آبا و اجدادیشان با تقویت حس استکبار ستیزی و حافظ امنیت منطقه بودن در


برابر تاکتیک های انگلیسی آمریکایی تفرقه و نفوذ هست.امیدواریم بتوانیم ان شاء الله در جهت همبستگی ملی و نشاندن نقش خبیث بیگانگان علی الخصوا افشای جنایات و

سیاست های سلطه گرایانه و تجاوز کارانه روباه پیر گام مؤثری بردایم.


سرتیپ دوم پاسدار حسین معروفی

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان


پیام سرهنگ پاسدار عزیزالله مرادقلی معاون دانش و پژوهش سپاه

سلمان به همایش نقش مردم بلوچستان در استکبار ستیزی و دفاع

مقدس

به مناسبت یکصدمین سالگرد مبارزات مردم این خطه علیه استعمار

انگلستان


ایران اسلامی همواره در طول تاریخ مورد طمع و نفوذ استعمارگران بوده است علی الخصوا استعمار انگلیس که در تفرقه

افکنی میان ایرانیان نقش اساسی را داشته و اقتدار و یکپارچگی و وحدت ایران را برنمی تافته اند و در تقویت و توسعه نگرش

های بدبینانه به تنوع قومی تلاش های زیادی کرده اند.

در این راستا مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در جمع طلاب و روحانیون تشیع و تسنن زاهدان در سال ۱۳۸۱ فرمودند:

مراقب دست دشمن باشید. بنده طبق مطالعاتی که در مسایل تاریخی کرده ام در بین دولت هایی که در منطقه ی اسلامی

سلطه گری و استعمارگری داشته اند ... آن دولتی را که متخصص ایجاد اختلاف است پیدا کرده ام. دولت انگلیس متخصص

ایجاد اختلاف است. بلوچستان از دیرباز مورد توجه قدرت های مختلف جهت تسلط بر آن بوده است. این منطقه در طی

هزاره های پیش از میلاد گذرگاه و دروازه طبیعی شبه قاره ی هند شناخته می شد. مردمان بلوچ یکی از اقوام سرفراز ایران

با پیشینه و تمدن آریایی هستند که در کنار مرزهای آبی و خشکی ایران سکونت داشته اند و با عدم اعتماد به بیگانه و حس

وطن خواهی و میهن دوستی نشان داده اند که اسیر زر و زور استکبارگران و عوامل فریب خورده آنها نشده و به پاسداری از

مرزهای کشور در مقابل بیگانگان پرداخته اند، همانطور که در دوران انقلاب اسلامی با تقدیم ۴۷۰ شهید همراهی و

همصدایی خود را با آرمان های مقدس اسلامی در سخت ترین شرایط نشان دادند.

امید است با انجام چنین همایش ها و یادآوری رشادت ها و دلاوری های مردمان این منطقه از مملکت اسلامی مان به

پیشنهادات و راهکارهای مناسب در جهت دستیابی به وحدت و امنیت پایدار دست یابیم.


سرهنگ پاسدار عزیز الله مرادقلی

معاون دانش و پژوهش سپاه سلمان


پیام دکتر مسعود مرادی دبیر علمی همایش و مدیر گروه تاریخ دانشگاه

سیستان و بلوچستان به همایش نقش مردم بلوچستان در استکبار

ستیزی و دفاع مقدس

به مناسبت یکصدمین سالگرد مبارزات مردم این خطه علیه استعمار

انگلستان


برگزاری همایش نقش مردمان بلوچ در استکبار ستیزی و دفاع مقدس به مناسبت یکصدمین سالگرد مبارزات مردم این خطه

علیه استعمار انگلستان در شرایطی صوت می گیرد که دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری سپاه سلمان استان صدها

روز و ده ها جلسه مشترک و صدها جلسه مستقل را به برنامه ریزی و هماهنگی گذرانده و از همکاری قریب دویست محقق

و پژوهشگر ملی و ده ها متخصص امور همایش و برگزار کننده سمینارهای علمی بهره مند گردیده است ۰ برخود لازم می

دانم از همه کسانی که در این امر مهم به کمک مسولان برگزاری همایش امده و به شبهات پاسخ های مناسب داده و راه را

بر افراط و تفریط بسته اند تشکر نمایم ۰ به منظور حفظ شرایط علمی و رعایت مسایل و ملاحظات منطقه ای از همان اغاز راه

شرط پذیرش چکیده ها و مقالات اعمال اصلاحات لازم توسط کمیته علمی همایش بود. از این رو بسیاری از چکیده ها و

مقالات در جهت اهداف همایش ویراستاری شده و الفاظ و القاب متناسب فضای استان و با رعایت جایگاه اقوام و حفظ حقوق

پژوهشگران به کارگرفته شدند. بیش از ۲۵۰ چکیده و ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش وارد شدکه از همان اغاز با دقت و

حساسیت لازم مورد بررسی و نقد علمی قرارگرفتند. از زحمات داوران محترم که بیش از شش بار انها را داوری کرده اند

صمیمانه تشکرمی نمایم. این کارها به دست خانم دکتر مریم شیپری، دکترصفرزایی، دکتر سپاهی، دکترصالحی و اینجانب

بررسی گردید. و تایید نهایی ان توسط اقای دکتر حمید احمدی که سمت رییس کمیته علمی همایش را بر عهده دارند

صورت گرفت. مقالات نیز به تمام داوران صاحب نظر کشور فرستاده شد. مقالات از داور اول به دبیرخانه واصل گردیده است

و داوران دوم هرمقاله به تدریج در حال داوری و ارسال ان می باشند. محورهای روایتگری و عرضه روایات تاریخ شفاهی نیز

مشخص شده است. موارد زیادی اسناد و مدارک برای ارایه در نمایشگاه های جنبی سالن همایش مورد ارزیابی کمیته علمی

قرار گرفته است. چینش پنلهای ارایه مقالات و روایتگری برعهده کمیته مزبور بوده و در نهایت با تآیید دبیر علمی همایش

برای مقامات ذیصلاح در سپاه پاسداران و سایر ارگان های ذیربط ارسال گردیده است. تعدادی از پایان نامه های دانشجویی

نیز توسط نویسندگان اماده و برای داوری و انتشار در اختیار کمیته علمی قرار گرفته است. همچنین تعدادی از کتب خارجی

برای ترجمه انتخاب گردید که به دلیل عدم تآمین هزینه های مالی ناتمام ماند و امکان چاپ انها فراهم نگردید. برخود لازم

می دانم از مشاوره و راهنمایی علمای اهل تشیع و اهل سنت، سران طوایف و قبایل سیستانی و بلوچ، پژوهشگران مسایل

تاریخی استان و همه کسانی که صادقانه یاری گر برگزارکنندگان همایش بوده اند تقدیر و تشکر نمایم. در طول برگزاری

روند اجرایی و کاری همایش افراد زیادی از جمله اقایان محمدامین شهنوازی، یاسر جوانی، ارمان نصرتی، مسعود هیبت

زهی، محمد امین بلوچ اربابی، عنایت امیری و خانم ها زینب عیدوزایی اسما قوم دوست نوری، صدیقه اقایی و ثریا ریگی

فعالانه حضور مستمری داشته اند لازم است از این دوستان و سایر افرادی که نام انها ذکر نشده است، تشکرنمایم.


مسعود مرادی


1


تسلیح عشایر بلوچستان بوسیله قوای آلمان و انگلیس در جنگ جهانی اول براساس اسناد ملی ایران

مسعود آدینه وند ۱


جنگ جهانی اول از بزرگترین رویدادهای ایران در دوره معاصر به شمار میآید که به طور ناخواسته، اقشار و طبقات مختلف کشور

را به سوی خود کشاند. فقدان تمرکز سیاسی و عدم وجود ارتش واحد و منظم، شرایطی را به وجود آورده بود که ایلات و عشایر در

ولایات کشور، در قلمرو خود بصورت نیمه مستقل رفتار میکردند. ازجمله این ایالات، بلوچستان بود که به علت موقعیت سوقالجیشی

و اهمیت فوقالعادهاش برای انگلیس و آلمان جهت دستیابی به هندوستان، مورد توجه آنان قرار گرفته و طی سالهای جنگ جهانی،

دول مهاجم با دادن اسلحه و پول به عشایر آنجا، سعی داشتند آنان را بر ضد یکدیگر تحریک و با خود همراه نمایند که بررسی این

موضوع، مسأله اصلی این تحقیق است. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه متون کتابخانهای و اسنادی ملی ایران به -


واکاوی جنبههای مختلف این سیاست میپردازد و در پی پاسخگویی به این پرسشهاست که دول مهاجم به شرق ایران برای تحریک

عشایر بلوچ چه اقداماتی انجام دادند؟ سیاست تسلیح عشایر چه تبعات سیاسی اجتماعی در پی داشت؟ نتیجه پژوهش نشان میدهد -


که روحیه جنگاوری، توانایی عشایر آنجا در امور نظامی و اختلافات داخلی در منطقه، از جمله عللی بود که سبب شد مهاجمین

سیاستهای خود را در راستای همراه کردن عشایر با خود عملی کنند. افزایش ناآرامی، تلفات جانی و مالی، ورود حجم عظیم اسلحه و

تقویت عشایر ازجمله تبعات این رویداد بود که بعداً در جریان سیاستهای عشایری پهلوی اول، این تسلیحات جمعآوری شد.

کلیدواژگان: جنگ جهانی اول، آلمان، انگلیس، عشایر، بلوچستان، اسلحه.

1 . دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه بینالمللی امام خمینی )ره( قزوین


masoud.adineh66@yahoo.com

2


نقش و جایگاه مستعمره هند

در مناسبات ایران و انگلیس و تاثیر آن بر اوضاع جنوب شرق ایران

منصوره آذرشب 1


در قرن نوزدهم میلادی یکی از مهمترین و اصلیترین مستعمرات انگلستان هندوستان بوده است که تسلط بر آن و یا ضربه به

منافع رقیب، در رقابت کشورهای استعمارگر از اهمیت ویژهای برخوردار بود. این جریان دو سویه، انگلیس را به دنبال حفظ این

مستعمره و سایر رقبای استعماری را در جهت به دست آوردن آن قرار میداد. بریتانیا ناگزیر بود مناسباتش را با کشورهای دیگر بر این

اساس تنظیم نماید. ایران برای بریتانیا در حکم سپر دفاعی هندوستان بود و میتوانست یکی از راههای حفظ این مستعمره کشور به

خصوا مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران )بلوچستان تاریخی( باشد. این تحقیق در پی پاسخ به این سئوال است که : آیا موقعیت

بلوچستان بر سیاستهای کلان استعماری انگلیس برای حفاظت از هندوستان تاثیر داشته است؟ در پاسخ به این پرسش ، فرض تحقیق

بر این استوار است که: از زمانی که ناپلئون بناپارت به دنبال دستیابی به مستعمره انگلیس یعنی هندوستان بود، انگلیس برای ایجاد

کمربند امنیتی، کارشناسانی را برای مطالعه و انجام این طرح به این منطقه فرستاد. در قرارداد ۱۹۰۷ مبنی بر تقسیم ایران به سه

منطقهی نفوذ، سهم انگلیس مناطق جنوبی ایران شد. یکی از اهداف مهم انگلیس در روابط با ایران تأمین امنیت این منطقه

استراتژیکی بوده است. در این مقاله سعی میشود به روش تحلیلی و توصیفی نحوه تأثیرگذاری هندوستان بر روابط ایران با انگلستان و

نقش سیاستمداران انگلیسی در این منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژگان: هندوستان، استعمار، انگلیس، امنیت، بلوچستان، قرارداد ۱۹۰۷ م.

1 کارشناس ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان mansoreh.azarshab@gmail.com3


بررسی و تحلیل جنبش جهاد علیه استعمار انگلیس در شرق ایران با تکیه بر

سیستان و بلوچستان

غلامرضا آذری خاکستر 1


شرق کشور ایران در اواخر دورهی قاجار دستخوش تغییر و تحولات قابلتوجهی بود. انقلاب مشروطه و سپس جنگ جهانی اول و

حضور کشورهای بیگانه موجب شد تا تغییر و تحولاتی در شرق ایران بخصوا حوزه جغرافیایی سیستان و بلوچستان به وقوع بپیوندد.

در این پژوهش سعی شده است تا با نگاهی جدید به اسناد و مدارک آرشیوی به موضوع استعمار انگلستان در شرق ایران پرداخته شود.

بحث اصلی این نوشتار به حضور انگلیسیها در جنوب خراسان و منطقه سیستان مربوط است و تلاش شده است با تحقیق در محتوای

اسناد موجود، رد پای استعمار انگلستان در شرق کشور مورد پژوهش قرار گرفته و به زمینههای مبارزه علیه استعمار در قالب

اعتراضهای محلی پرداخته شود.

کلیدواژگان: استعمار، خاندان علم، انگلیس، علما.

1 پژوهشگر ارشد تاریخ، سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکزاسناد آستان قدس رضوی -


Email:azari2220022@yahoo.com

4


تحولات سیاسی و اجتماعی بلوچستان در سفرنامههای دوره قاجار

الهی بخش آزمونش ۱


بلوچستان یکی از نقاطی است که در باب تاریخ آن کمتر در منابع مختلف سخن رانده شده است. این بی توجهی در عصر قاجار

نیز با توجه به ضعف قدرت حکومت مرکزی در بلوچستان و همچنین دوری آن از مرکز تداوم داشته است. با این وجود آنچه که سبب

اهمیت نسبی بلوچستان در دوره قاجار شد، اهمیت جغرافیایی آن بود، عاملی که به طور کلی سرنوشت و تاریخ ایران زمین و به شکل

محلی، منطقه جنوب ایران بویژه سواحل خلیج فارس و همچنین بلوچستان را با توجه به سیاستهای استعماری انگلستان، تحت تأثیر

قرار داده است، امری که میتوان آن را ورود ناخواستهی ایران به عرصه سیاستهای بین المللی دانست. این موضوع با وجود تمام

عواقب منفی حضور استعمار و قدرتهای بزرگ جهانی در عرصه شرق، حداقل از جنبه شناخت تاریخ سیاسی اجتماعی ایران و از جمله

بلوچستان، اهمیت فراوان دارد. افراد مختلفی با ملیتها و انگیزههایهای مختلفی، شرح مسافرت خود را به ایران و مناطقی مانند

بلوچستان نگاشتند. بدون شک امروز بخش بزرگی از شناخت خود را از تاریخ سیاسی اجتماعی بلوچستان مدیون افراد مذکور -


هستیم. ضعف اطلاعاتی ایرانیان از منطقه بلوچستان را باید ناشی از ضعف قدرت مرکزی قاجار در بلوچستان دانست. همانگونه که باید

شناخت کاملتر خارجیانی چون ستوان هنری پاتینجر و سرپرسی سایکس از بلوچستان را ناشی از نفوذ انگلیسیها در جنوب شرق

بدانیم، تلاش افرادی چون فرمانفرما را نیز میتوان در راستای شناخت ایرانیان از قلمرو کشورشان به حساب آورد.

در دوره قاجار با توجه به حضور انگلیسیها در منطقه و شروع جنگ جهانی اول پای آلمانیها نیز به ایران باز شد و برخی از

آلمانیها مانند اسکارفن نیدرمایر، خاطرات خود را بعدها به نگارش درآوردند که بخشی از تاریخ نانوشته و ناشناختهی بلوچستان را

میتوان از خلال مطالب آنان استخراج کرد. این تحقیق بر سر آن است که تحولات سیاسی و اجتماعی بلوچستان را از میان این

سفرنامههای افراد مختلف ارائه نماید.

کلیدواژگان: سفرنامهها، نیدرمایر، بلوچستان، فرمانفرما ، هندوستان، انگلستان، هنری پاتینجر.

1 رشته تاریخ ایران اسلامی مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه یاسوج az@yahoo.com69elahi5


بررسی اهمیت شرق ایران در سیاست استعماری انگلستان در دوره قاجار

سعید آقارضایی 1

رضا الوندی 2


در قرن نوزدهم توسعه سیاستهای استعماری دول اروپایی در آسیا، زمینه تهدید منافع آنها را در منطقه ایجاد کرد. انگلیسها

برای محافظت از مستعمره خود هندوستان درصدد گسترش نفوذ خود در ایران برآمدند تا منطقهای امن و حائل را برای مستعمره خود

ایجاد کنند. طبق این سیاست، شرق ایران خصوصاً بلوچستان مورد توجه آنها قرار گرفت. سیاستهای استعماری انگلستان و ضعف

دولت قاجار در مناسبات بین المللی و تلاش خاندانهای محلی برای افزایش قدرت خود، سبب تحقق این مهم شد.

این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد است تا نقش مناسبات بین المللی و رقابتهای دول استعمارگر و سیاست انگلستان -


را در شرق ایران مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژگان: انگلستان، شرق ایران، بلوچستان، دولت قاجار، رقابتهای استعماری.

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ گرایش ایران اسلامی دانشگاه تربیت مدرس @gmail.com1991agharezaee

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ گرایش ایران اسلامی دانشگاه تربیت مدرس6


نقش مردم بلوچستان در مقابله با استعمار انگلیس؛ با تأکید بر هویت ملی

مهدی احمدی 1


در تاریخ تحولات ایران معاصر، دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم انگلیس در عرصههای سیاسی، نظامی، اقتصادی و... در ایران

بسیار زیاد بوده است. انگلیس برای رسیدن به آبهای آزاد و همچنین دسترسی به هندوستان، متوجه شرق ایران شد و شروع به

اقداماتی برای نفوذ در این منطقهی نمود. استعمار انگلیس که در تفرقه افکنی میان ایرانیان همواره نقش اساسی داشته و اقتدار و

یکپارچگی ایران را برنمیتافتهاند در تقویت و توسعهی نگرشهای بدبینانه به تنوع قومی، تلاشهای زیادی کردهاند. یکی از مسائل مهم

تاریخ معاصر ایران نقش مردمان بلوچستان در برابر استعمار انگلستان است. لذا، بررسی علل و عوامل پایداری مردم بلوچ در مقابل

استعمار از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. بنابراین سؤالی که مطرح میشود آن است که مردمان بلوچ چه نقشی در مقابل استعمار

انگلیس داشته است؟ فرضیهای که مطرح میشود این است که مردمان بلوچ به رغم برخی تحولات قومی، نقشی مهم در راستای بیگانه

ستیزی، حفظ سرزمین، و تحکیم هویت ملی در مقابله با استعمار انگلیس داشته است. هدف پژوهش حاضر که با روش کتابخانهای و با

اتکا بر منابع و اسناد تاریخی و با رویکرد توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته آن است که به نقش مردمان بلوچ در مقابله با استعمار -


انگلیس پرداخته شود.

کلیدواژگان: استعمار، مردمان بلوچ، هویت ملی، همگرایی ملی، امنیت ملی.

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران - @yahoo.Com0842Mehdiahmadi7


رقابت دولتهای آلمان، انگلستان و روسیه در شرق ایران و تأثیر

آن در این منطقه

اسما اسمعیلزهی ۱


شرق ایران به دلیل اهمیت استراتژیک و سوقالجیشی مورد توجه دولتهای انگلستان و روسیه واقع بود. حفاظت از هندوستان به

عنوان مستعمره مهم انگلستان و همچنین دست یافتن به آبهای گرم و آزاد خلیج فارس و دسترسی به هندوستان برای دولت روسیه از

موارد مهم قابل توجه دولتهای مزبور به منطقه شرق ایران بود. آلمان نیز درآغاز قرن بیستم درصدد بود تا به آبهای خلیج فارس دست

پیدا کند لذا به جای لشکرکشی و فعالیتهای نظامی اقدام به روابط دوستانه و مسالمت آمیز با ایران کردند. در آن سو مبارزات بین

انگلستان و روسیه سبب جدایی افغانستان در ۱۸۵۷ م/ ۱۲۷۳ ق و بخشی از بلوچستان هند در ۱۸۹۶ م/ ۱۳۱۳ ق از خاک ایران به طور

رسمی شد اما در برابر انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ م/ ۱۳۲۵ ق و قرارداد ۱۹۱۵ م/ ۱۳۳۳ ق زمینهای مناسب برای برگزاری روابط دوستانه بین

دو دولت مزبور برقرار شد تا از ورود قدرت سوم در ایران جلوگیری کنند. در این تحقیق سعی شده است تا با مشخص کردن محور

شرق ایران در این کشمکشها به موقعیت این سه کشور در این منطقه پرداخته شود. منابع این تحقیق گزارشها و اسناد موجود از

سفرا و نمایندگان این سه کشور اروپایی پیرامون این منطقه در بازه زمانی نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی و شروع جنگ جهانی اول

میباشد.

کلیدواژگان: آلمان، انگلستان، قرارداد ۱۹۳۷ م، روسیه، شرق ایران .

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ عمومی جهان esmaelzahiasma@gmail.com8


حکمیت ترکیه در تعیین مرزهای ایران و افغانستان

اسدالله اطهری 1

مهدی لکزی 2


اختلافات مرزی ایران و افغانستان در دوره پهلوی اول در چند ناحیه وجود داشت. این امر به حل نشدن اختلافات مرزی ایران و

افغانستان و عدم مرزبندی دقیق و مشخص برمی گردد. همچنین سیاست خلع سلاح عشایر توسط رضاشاه نیز عامل دیگری است که

سبب تجاوز افاغنه گردید؛ چرا که تا پیش از آن طوایف و عشایر مسلح کار سرحدداری را انجام میدادند. با شدت گرفتن منازعه مرزی

ایران و افغانستان، دو دولت در ۸ مارس ۱۹۳۴ براساس ماده ۱۰ معاهده ۱۹۲۱ ایران و افغانستان که بر واگذاری حکمیت مرزی به

دولتی جز بریتانیا تاکید داشت تصمیم به ارجاع داوری غیر بریتانیایی گرفتند. دولت ترکیه در سال ۱۹۳۴ آن را پذیرفت و ژنرال

فخرالدین التای را به رهبری گروه داوری منصوب کرد. مجلس ایران در ۱۶ اکتبر ۱۹۳۵ لایحه مرزی مبتنی بر رأی داوری التای را

تصویب کرد. فخرالدین آلتای در اردیبهشت ۱۳۱۴ نظرات خود را همراه با نقشههای مرزی و علائم مرزی مشخص شده بر روی آنها

توسط دولت متبوع خود به اطلاع هر دو دولت ایران و افعانستان رساند. این پژوهش برآن است نخست به چگونگی فعالیت ترکیه در

تعیین مرزهای شرقی ایران بپردازد، دوم این که فرآیند اختلافات ارضی ایران و افغانستان در این منطقه و سرانجام آن را بیان دارد. این

پژوهش با بهره گیری از اسناد و مدارک موجود، و منابع کتابخانهای و با روش توصیفی تحلیلی تنظیم شده است .

کلیدواژگان: ایران، افغانستان، ترکیه، مرزهای خاوری، منازعه مرزی .

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان -

2 دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی - Mehdi_lakzi@yahoo.com9


مقایسه تطبیقی سلاحهای بکار رفته در نبرد 1۹1۶ م. سرحد بلوچستان

عنایت الله امیری ۱

آرمان نصرتی ۲

ورود انگلیسها به بلوچستان و در پی آن آماده شدن مردمان بلوچ که سلاح قابل توجهی نداشتند، استفاده از سلاحهای بهتر و به-


روزتر را موجب شد. واضح است که بخش اعظم و مهمی از پیروزیهای نظامی، منوط به داشتن سلاحهای برتر و نبو نظامی است و

اهمیت و کارکرد آنها در همه دورهها مشخص است. در نبردهای بین ژنرال دایر و سپاهیان سرحدی، سربازان بلوچ با تفنگهای ماوزر

میجنگیدند در حالیکه ارتش دایر از توپ و تفنگ بهتر و کارآمدتری بهره میجست. چنانکه آنها شش عراده توپ ماکسیم کوهستانی و

دو قبضه مسلسل سنگین با تفنگهای نوانگلیسی به نام لیانفیلد به همراه داشتند اما سلاحهای گرم سرحدداران از لحاظ تعداد انگشت

شمار و از لحاظ کیفیت قابل قیاس با سلاحهای ارتش ژنرال دایر نبود. تسلط شدید انگلیس بر هند، مرزبندیهایی نو از سوی سه کشور

انگلیس، آلمان و روسیه در ایران صورت گرفت که طبق آن منطقه کلات و بلوچستان شرقی به تصرف انگلیسیها درآمد. عدهای از

سران بلوچستان به این مرزبندیها معترض شده و ادامه برای اهداف استعماری انگلیس دردسرساز شدند. بنابرین به دستور کمپانی

هند شرقی انگلیس ژنرال ریجنالد ادوارد هری دایر به بهانه همکاری سرداران بلوچ با قوای آلمانی به بلوچستان وارد شد. قلت سلاح

گرم و حضور دشمن مسلح کارآزموده برای مردمان بلوچ گران آمد و آنان را برای گرفتن سلاح دشمن و کاربرد آن علیه خودش تهییج

نمود. حقیقت آن که این مردمان تا آن روز نه با توپ آشنایی داشتند و نه ماشین دیده بودند به طوری که اتومبیل را یک اعجوبه

شیطانی و یک اسلحه مخرب جنگی میدانستند. بنابرین نوشتار حاضر جستاری است در زمینه مطالعهی تطبیقی سلاحهای مورد

استفاده ژنرال دایر در جنگ با مدافعان سرحد. که سعی میشود نمونههایی از عکسهای سلاحهای مورد استفاده شده را ارائه و تاثیرات

آن را بر روند و نتیجه جنگ، مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژگان: بلوچستان، تفنگهای ماوزر، سلاح لیانفیلد، توپ کوهستانی، دایر، انگلستان، آلمان .

1 . کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان miri.enayat@yahoo.coma

2. کارشناسی ارشد تاریخ جهان دانشگاه سیستان و بلوچستان @gmail.com90armannosrati10


تأثیر حضور نیروهای انگلیسی بر اوضاع اجتماعی سیستان در جریان

جنگ جهانی اول

عباس اویسی 1


ایران به واسطه موقعیت سوقالجیشی و استراتژیک به منزله پلی میان شرق و غرب بوده است. مرزهای شرق ایران بدلیل

همسایگی با سرزمینهای کهنی نظیر هندوستان، دستخوش تغییرات مختلف بوده است. از مهمترین این تغییرات متاخر در تاریخ

منطقهی شرقی، ورود مسلحانهی نیروهای انگلیسی و آلمانی در جنگ جهانی اول به شرق ایران بود. آنان در تلاش برای اعمال تغییر در

وضعیت کلی منطقه به نفع خویش بودند. این سیاست موجبات حضور نیروهای خارجی در این نواحی را به دنبال داشت. حضور این

نیروهای بیگانه مشکلات اجتماعی گوناگونی را بوجود آورد. قحطی و خشکسالی در طی سالهای جنگ جهانی اول در سیستان با توجه

به شرایط این ناحیه به اوج خود رسید. قاچاق گندم و محصولات کشاورزی توسط انگلیسیها با وساطت حکام محلی، مردم را با بحران

مواجه نمود. از سوی دیگر با وجود مشکل خشکسالی، انواع بیماریهای واگیردار، فراوانی دزدی و ناامنی بروز کرد. با شکست آلمانها و

پیروزی متفقین جنگ پایان یافت؛ اما پیامدهای آن همچنان گریبانگیر مردم ایران و در بعد منطقهای مردمان ساکن در سیستان و

بلوچستان و سایر مناطق شرقی بود. کمبود غله و آذوقه که در آغاز جنگ با حضور نیروهای روس و انگلیس بوجود آمده بود، بعد از

اتمام جنگ به اوج رسید. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به تأثیر حضور نیروهای انگلیسی بر -


اوضاع اجتماعی سیستان در جریان جنگ جهانی اول میپردازد.

کلیدواژگان: جنگ جهانی اول، سیستان، قحطی، بیماری، تعدی، قاچاق .

abbasovise@yahoo.com1 استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور زاهدان - -11


حضور نیروهای انگلیسی در سیستان بین سالهای 1۹1۹ - 1۹1۷ م

)با تکیه بر کتاب اسناد محرمانه کنسولگری سیستان و قائنات(

عباس اویسی 1


آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ م و صف آرایی دولتهای غربی در مقابل یکدیگر، علیرغم اعلام بیطرفی، ایران را صحنه

منازعات دول اروپایی نمود. در این هنگام آلمان و متحدانش بمنظور جلوگیری از فشار بر جبهه جنگ در اروپا، در صدد برآمدند

نیروهای نظامی انگلستان و روسیه را در شرق درگیر نمایند. این اقدام واکنش شدید دولت انگلستان را بدلیل مجاورت ایران با شریان

اقتصادی این کشور یعنی هندوستان در پی داشت. بنابراین انگلستان برای تقویت موضع دفاعی، نیروهای نظامی خود را به نوار شرق

ایران انتقال داد. اسناد و یادداشتهای باقی مانده از کارگزاران دولت انگلستان در فاصله سالهای ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷ م در کنسولگری

سیستان و قائنات حکایت از رفت و آمد نیروهای نظامی به این مناطق دارد. در میان نیروهایی که از بلوچستان پاکستان به شرق ایران

به ویژه سیستان در رفت و آمد بودند؛ علاوه بر نیروهای سوارهنظام و پیاده و افسران متخصص حمل و نقل، افرادبسیاری با مناصب

پزشک، جراح و دامپزشک به چشم میخورد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای سعی بر

بررسی حضور نیروهای انگلیسی در سیستان در فاصله سالهای ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷ م دارد.

کلیدواژگان: جنگ جهانی اول، نیروهای انگلیسی، شرق ایران، سیستان .

abbasovise@yahoo.com1 استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور زاهدان -12


بررسی رقابت دولتهای استعماری در ایران و تأثیر آن در مرزهای شرقی ایرانزمین

عبدالشکور ایرندگانی 1


حمید 40خلاصه بخشی از چکیده مقالات همایش 1


صفحه اصلی

 هفته وحدت زمان برگزاری همایش یک صدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار
 


اخبار جدید همایش
...

  به اطلاع کلیه محققان و اساتید گرامی میرساند که بعلت اشکالات پیش آمده در سایت دانشگاه تقاضا می شود در صورت مواجه شدن با هر اشکالی مقالات و چکیده مقالات خود را به ایمیل
ارسال نمایند.همچنین یادآور می شود که آخرین زمان ارسال اصل مقالات تا تاریخ 30 شهریور 1395 است لذا از شما عزیزان تقاضا می گردد تا هر چه سریعتر نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایید با تشکر  choupaniyan@yahoo.com 

همایش یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان در برابر استعمار انگلستان و تاثیر آن بر روند وحدت
ملی

بسمه تعالی

حضور محترم اساتید و محققان گرامی: به استحضار میرساند که گروه تاریخ دانشگاه  سیستان و بلوچستان درصدد است تا به مناسبت یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان در برابر استعمار انگلیس  همایش را تحت همین نام در تاریخ 7تا 9 مهر ماه 1395برگزار نمایید.لذا از شما سروران گرامی تقاضا می شود تا با مقالات ،کتابها،اسناد،و خاطرات و عکس های خود ما را در برپایی هر چه با شکوه تر این همایش یاری نمایید.متذکر می شود که مهلت ارسال چکیده مقالات تمدید گردیده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات به درگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان و آدرس اینترنتی همایش مراجعه نمایید.                                  

با تشکر

دبیر همایش 

 

 

ایشان ضمن اظهار خوشحالی از ارسال بیش از 200 چکیده مقاله به دبیر خانه همایش افزودند که مقالات از بار علمی بسیار خوبی برخوردار است و اساتید دانشگاههای سراسر کشور از جمله دانشگاه تهران ،دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه خوارزمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه شیراز دانشگاه اصفهان،دانشگاه کرمان ،دانشگاه یزد،نجف آباد دانشگاه ولایت،دانشگاه بین المللی امام خمینی(قدس سره)قزوین،دانشگاه بوشهر،دانشگاه فردوسی مشهد وبسیاری دیگر از دانشگاهها و مرکز علمی و پژوهشی کشور اقدام به ارسال مقاله کرده اند.وی همچنین افزود:بخش دیگری از مقالات به مباحث پژوهشی و تحقیقات میدانی مرتبط است که از طرف کارشناسان و پژوهشگران تاریخی ،اجتماعیو سیاسی ارسال شده است.ایشان ضمن برشمردن اهمیت بررسی اسناد داخلی و خارجی در این زمینه ،خواستار ایجاد گروهی علمی زیر نظر هیئت محترم علمی همایش برای سر و سامان دادن و چاپ این اسناد بی نظیر شدند.خانم دکتر شیپری در ادامه با اشاره به ارسال تعدادی از چکیده ی مقالات دانشجویی به دبیر خانه همایش افزودند که موضوعات مختلف و متنوعی از طرف پژوهشگران مطرح وبه نگارش در آمده است که موضوع استعمار در صدر عناوین ارسالی می باشد.موضوع جنگ جهانی اوّل،جغرافیای منطقه،ادبیات حماسی،زنان و تاریخ شفاهی جنگهای اقوام بلوچ با انگلیسی ها از مهم ترین موضوعات ارسالی می باشد.وی در پایان ضمن بر شمردن اهمیت پرداختن به اسناد و تاریخ شفاهی در باب این همایش از هیئت محترم علمی همایش خواستند تا گروهی را به سرپرستی اساتید خبره در این زمینه به جمع آوری اسناد داخلی و خارجی مرتبط با موضوع انتخاب نمایند و تاکید نمودند که بخش اعظم تاریخ شفاهی این نبردها بصورت روایات شفاهی در میان مردم مخصوصا سالخوردگان اقوام بلوچ که پدران آنان در این جنگها شرکت داشته اند،موجود است بنابراین می طلبد که این بخش از تاریخ شفاهی این بخش از ایران عزیز قبل از نابودی توسط    جمعی از محققان به صورت مکتوب در آمده و در همین همایش به چاپ برسد.                                   

            پس از اعلام برگزاری همایش یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان با استعمار انگلستان و تاثیر آن در روند وحدت ملی،عشایر و طوایف بلوچ که مرزداران شزقی جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ بوده اند آمادگی خود را برای برگزاری هر چه بهتر و همکاری با دست اندر کاران همایش اعلام کردند.نیاکان و پدر بزرگان عشایر مرزدار بلوچ در یکصد سال قبل جهت پاسداری و حراست از مرزهای ایران در برابر دشمنان خارجی و استعمارگران قیام نمودند.آنها با نشان دادن رشادت ها و سلحشوری های فراوان مانع تثبیت جایگاه استعمارگران در منطقه شدند.مبارزات آنها باعث گردید تا قشون انگلیس در آن مقطع حساس تاریخی با تحمل تلفات مالی و جانی فراوان مجبور به ترک منطقه جنوب شرقی ایران شدند.نوادگان همان مبارزان که طوایف و عشایر فعلی استان را تشکیل می دهند به پاسداشت همان سلحشوری ها و رشادت ها آمادگی شان را برای برگزاری مناسب همایش اعلام داشتند.                                                                                

                                                                                طی احکام جداگانه ای دبیران علمی همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان با استعمار انگلستان و تاثیر آن در روند وحدت ملی منصوب شدند.به دنبال انتخاب دکتر حمید احمدی به عنوان دبیر علمی همایش سایر اعضاء نیز مشخص شدند.دکتر مسعود مرادی بعنوان دبیر همایش طی احکام جداگانه ای آقایان کاوه بیات مورخ و پژوهشگر برجسته کشور ،دکتر سید مجید تفرشی محقق و پژوهشگر ایرانی مقیم انگلستان،دکتر عظیم شه بخش عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،دکتر کوروش صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،دکتر محمد عثمان حسین بر عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستانو عبدالودود سپاهی محقق و پژوهشگر و دکتر حسنی فر عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،دکتر صفت گل عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،دکتر سرافرازی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد،دکتر ایرج افشار سیستانی پژوهشگر مطرح کشور،دکتر محمد باقر وثوقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،دکتر فرج الله احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،دکتر عبدالرسول خیراندیش عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز،دکتر علیرضا بیرجندی،دکتر حسن آبادی،دکتر زهرا زاده عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،دکتر ناصر تکمیل همایون،دکتر پیروز مجتهد زاده،دکتر حافظنیا،دکتر ناهید یار احمد زهی و دکتر هوشمند به عضویت هیئت علمی همایش انتخاب گردیدند.در بخشی از حکم دکتر مرادی به اعضای علمی همایش به پژوهش و واکاوی اسناد و منابع خارجی مرتبط با حضور استعمارگران در منطقه سیستان و بلوچستان و اهتمام به انتشار آنها در این همایش تاکید شده است.  

                                                                                       

اعضای اجرایی همایش یکصدمین سالگرد  مبارزات مردم بلوچستان با استعمار انگلستان و تاثیر آن  در روند وحدت ملی در نشستی با جانشین فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به تبادل نظرات جهت برگزاری با شکوه همایش پرداختند.در ابتدای نشست دکتر مرادی دبیر همایش به اهمیت برگزاری  این همایش و تاثیر آن در وحدت هرچه بیشتر بین اقوام و مذاهب ساکن در استان پرداخته گفتند:انتظار می رود برگزاری این همایش به تقویت بنیه امنیتی کشورمان کمک نماید و در راستای منویات مقام معظم رهبری(دامت برکاته)به وحدت ملی پایدار خم اثر گذار باشد.وی در پایان به مشارکت همه نهادهای نظامی و انتظامی به خصوص فرماندهی مرزبانی استان در راستای تقویت و برگزاری هر چه بهتر همایش تاکید کردند.در ادامه جلسه جانشین معاونت فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به اهمیت برگزاری چنین همایش هایی در راستای افزایش وحدت ملی و همبستگی داخلی اشاره و بر همکاری فرماندهی مرزبانی استان در این راستا تاکید کردند.وی افزود:مداخلات نابجای قدرت های استعماری به خصوص دولت انگلستان در قرون گذشته در تعیین مرزهای شرقی ایران باعث شده تا بخش های زیادی از سرزمین اصلی کشور عزیزمان ایران در آن صوی مرز قرار گیرد.جناب سرهنگ ملا شاهی تاکید کرد در همین راستا حافظان و مرزداران غیور مستقر در فرماندهی مرزبانی استان در طی شبانه روز به حفاظت و پاسداری از مرزهای ایران اسلامی مشغول هستند و هر نوع تعرض و دست اندازی به مرز رابا پاسخی قاطع جواب خواهند داد.در انتها نیز سرهنگ ملا شاهی فرمودند که هر چه در توان دارند در جهت برگزاری هر چه بهتر این همایش انجام خواهند داد و گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان را با انواع کمکهای اطلاعاتی و لجستکی یاری گر خواهند بود.

اعلام آمادگی ادارات ،ارگان ها،و مراکز پژوهشی

همایش یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان با استعمار انگلستان و تاثیر آن در روند وحدت ملی باعث شده است تا بسیاری از ادارات،ارگان ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور جهت همکاری با همایش اعلام آمادگی نمایند.دکتر مسعود مرادی دبیر همایش گفت:با توجه به ابعاد بین المللی این همایش تاریخی،دانشگاه  سیستان و بلوچستان آمادگی لازم جهت برگزاری هرچه بهتر این همایش اندیشیده است.وی افزود:ادارات و ارگان های مختلفی از جمله وزارت خانه های علوم ،تحقیقات و فناوری،استانداری سیستان و بلوچستان ،شورای اسلامی شهر زاهدان و شهرداری زاهدان،اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این همایش نقش دارند.مدیر گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان ادامه داد:مراکز پژوهشی و اسنادی مختلفی از جمله مرکز اسناد ملی ایران،مرکز اسناد ملی زاهدان،مرکز علمی و پژوهشی و فناوری سپاه سلمان،بسیج عشایری سپاه سلمان،سازمان کتاب خانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،مرکز پژوهشی و علوم و فنون ناجا،بنیاد ایران شناسی،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،انجمن ایرانی تاریخ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نقش و حضور پررنگی در مباحث علمی و پژوهشی دارند.وی در انتها تاکید کرد که بسیاری از گروه های تاریخ دانشگاههای مختلف کشور از جمله دانشگاه تهران،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه شیراز،دانشگاه اصفهان،دانشگاه ولایت ایرانشهر نیز به جمع پژوهشی ما پیوسته اند.

تهیه گزارش تلویزیونی از مکان های نبرد عشایر بلوچ با استعمار انگلستان واقع در دره نالک

گروه خبری شبکه استانی هامون گزارش مفصلی را از منطقه دره نالک تهیه نمودند.شبکه استانی هامون از جمله همکاران رسانه ای همایش یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان با استعمار انگلستان و تاثیر آن در روند وحدت ملی می باشند که از بدو شکل گیری اولین جلسات هم اندیشی همایش را پوشش خبری و تصویری داده اند.دره نالک در فاصله 120 کلیومتری زاهدان و در دامنه کوه تفتان در اطراف(3کیلومتری)روستای زیبای سنگان قرار دارد.در خرداد ماه سال1295 هجری شمسی(1916 میلادی)نیروهای انگلیسی به فرماندهی ژنرال دایر بیش از 60 نفر از بزرگان عشایر بلوچ را در منطقه کمال آباد خاش دستگیر و قصد انتقال آنان را از طریق میرجاوه به هندوستان دارند که در اطراف روستای سنگان و در محلی بنام «دره نالک»در کمین نیروهای مبارز عشایر بلوچ متحمل تلفات بسیار سنگینی می شوند.در این نبرد تاریخی ده ها نفر از نیرو های انگلیسی به هلاکت رسیده و دو تن از نیروهای عشایر هم به شهادت می رسند.این واقعه تاریخی در 8 تیر ماه 1295 هجری شمسی به وقوع می پیوندد.در این گزارش تلویزیونی چند تن از سران طوایف عشایر بلوچ که نیاکانشان در راه مبارزه با استعمار انگلیس حضور داشتند به گفتگو و نقل خاطرات این جنگ پرداختند.

همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت شد

با مشخص شدن زمان برگزاری همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان با استعمار انگلستان و تاثیر آن در روند وحدت ملی در هفتم ،هشتم و نهم مهر ماه سال جاری(1395)دکتر علیرضا بندانی رئیس دانشگاه سیستان وبلوچستان طی مکاتبه ای با پایگاه استنادی جهان اسلام خواستار ثبت همایش مذکور در آن پایگاه شدند.در بخشی از نامه دکتر بندانی به دکتر محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر اهمیت برگزاری این همایش تاکید شده است.پیرو این مکاتبه همایش یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان با استعمار انگلستان و تاثیر آن بر روند وحدت ملی در پایگاه مذکور ثبت گردید.

به اطلاع کلیه محققان و اساتید گرامی میرساند که بر طبق مصوبه کمیته علمی همایش که در تاریخ 24 خرداد 1395 برگزار گردید بنا بر صلاح دید اعضاء علمی زمان برگزاری همایش از 7 تا9 مهر 1395 به 24 لغایت 26 آذر ماه 1395 تغییر زمان یافت.بنابراین مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 شهریور و مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 شهریور 1395 تمدید گردید .
لذا از محققان ارجمند تقاضا می شود تا حداکثر 15 شهریور نسبت به ارسال اصل مقالات به دبیر خانه همایش به آدرسcongreesinfo@usb.ac.ir اقدام نمایند .
 
.
با تشکر دبیر خانه همایش

دیگر تغییرات احتمالی از طریق همین سایت با اطلاع شما عزیزان رسانده می شود .

 ثبت نام در سایت

به نام خدا

با سلام و خسته نباشید

به اطلاع کلیه محققان، اساتید، دانشجویان وکسانیکه خواهان شرکت در همایش « یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلیس وتاثیر آن در هویت ملی » هستند می رساند جهت اعلام شرکت در همایش که در تاریخ های 24 تا 26 آذرماه برگزار می گردد می بایست به سایت همایش به نشانی congreesinfo@usb.ac.ir مراجعه ونسبت به ثبت اطلاعات دقیق خود اقدام نمائید.از آنجا که تعداد مدعوین و حاضرین در این همایش بین المللی بسیار بالاست خواهشمند است جهت مشخص شدن تعداد شما عزیزان مهمان جهت پذیرایی و اسکان به سایت همایش مراجعه فرمایید.متذکر می شود که مراجعه به سایت برای تمامی افرادی که قصد شرکت در همایش و آمدن به شهرستان زاهدان را دارند شامل می شود خواه اینکه مقاله و یا چکیده داده یا نداده باشند. بنابراین از تمام شما عزیزان دعوت می شود جهت مشخص نمودن آمار شرکت کنندگان نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام بفرمائید.

                                                                                  &nbs
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات