پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان
(En (English
دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با تأکید بر گردشگری لوت

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 26
نحوه نگارش و فرمت مقالات ارسالی به همایش
نحوه نگارش و فرمت ارسال مقالات

شيوهنامه تهيه مقاله

نویسندگان محترم می بایستی برای ارسال مقاله موارد زیر را رعایت نموده و مقاله را در فایل سربرگ دار کنفرانس، مطابق با دستورالعمل زیر ارسال نمایند:

اين متن و متن بالا را پاك كرده و عنوان فارسي مقاله را کوتاه و رسا بنویسید

نام و نامخانوادگی مؤلف اول1ã، نام و نامخانوادگی مؤلف دوم2، ...

1سمت يا مرتبه علمی و تخصص، نام دانشگاه یا محل کار، نشانی پست الکترونیک مؤلف اول

2سمت يا مرتبه علمی و تخصص، نام دانشگاه یا محل کار، نشانی پست الکترونیک مؤلف دوم

.....

چكيده (در اين قسمت متن چکیدهبه زبان فارسي و انگلیسی تايپ شود)

در اين نوشتار، روش تهيه مقاله، بخش‌های مختلف آن، انواع قلمها و اندازه آنها که در تهيه مقاله برای «دومین کنفرانس بین­المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری» باید مدّنظر قرارگیرد، آمده است. چکيده بايد به زبان فارسي و انگلیسی، در يک پاراگراف و بین 200 تا 250 واژه باشد. چكيده بايد مجموعهای فشرده و گويا از هدف اصلی، داده و روشكار و مهم‌ترین نتايج باشد. در چکيده نبايد جزئيات، جدول، شکل، فرمول و منبعي درج گردد. دبیرخانۀ کنفرانس از پذيرش مقالاتی که خارج از روش ارائه شده در اين شيوهنامه تهيه شده باشد، معذور است.

واژههاي كليدي: حداکتر پنج کلید واژه درج شود. (به زبان فارسي و انگلیسی)

Title (short and clear)

Author 1, Author 2, ….
1Affiliation, University
2Affiliation, University

Abstract

Delete this line and type abstract. The abstract section must be written in Times New Roman font, regular, Bold, and letter size 11. It must also be aligned “justified”.

Keywords: (Maximum 5 keywords)

1 - مقدمه

اين متن را پاك كرده و مقدمه مقاله را جایگزین نمائید. مقدمه بايد ابتدا با طرح مسئله و بیان نکاتی در رابطه با اهمیت

و ابعاد موضوع اصلیِ پژوهش آغاز گردد. همچنین در مقدمه بايد به پژوهش­های انجام يافته در زمينه مورد نظر با ذكر منابع از قديم به جديد به اندازه كافي توجه و ارجاع شود و هدف بررسي و پژوهش نيز روشن گردد. مقاله باید حداکثر در 8 صفحه، در محیط نرمافزارWord  تهیه گردد. هر مقاله بايد شامل بخش‌های چکیده، مقدمه، داده‌ها و روش پژوهش، نتایج و بحث، نتيجهگیری و جمع‌بندی و در نهايت، منابع باشد. ساير قسمت‌ها، شامل تشکر و قدردانی و ضمايم همگی در انتهای مقاله بعد از نتيجهگیری و قبل از منابع قرار میگيرند. اندازه صفحات A4 باشد ( اندازه حاشیههای آن در جدول 1 آورده شده است). مقالات به صورت تكستونی تهيه شود. برای قلم لاتين فقط از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن (غير از عنوان و چکيده) يك واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعيت مورد استفاده خواهد بود. ساير فونتها در جدول 2 آورده شده است. برای اسامی متغيرها بهتر است قلم کج (Italic ) و در هر حال با آنچه در روابط رياضی بکار رفته يکسان باشد. فاصله سطرها در عنوان، چکيده و در متن مقاله تك سطري (Single ) است.

جدول 1- اندازه حاشیه ها (به سانتی متر).

فاصله از بالا

5/2

فاصله از پايين

5/2

فاصله از چپ

3

فاصله از راست

3

2- داده‌ها و روش پژوهش

اين متن را پاك كرده و بخش مربوطه را جایگزین نمائید. در اين بخش بايد داده ها و چگونگي انجام كار (داده ها و روش بكار گرفته شده، روابط و روش هاي محاسبه و ارزيابي و ...) بيان گردد. در متن مقاله تا حد امكان از معادل فارسي واژه هاي تخصصي لاتين، استفاده شود. چنانچه معادل فارسي به اندازه كافي رسا نباشد، عين كلمه لاتين بلافاصله در كمانك (پرانتزها) آورده شود. شکل مورد نظر از نرمافزار مورد استفاده مستقيما به محيط Word آورده شده و با ابزار Edit Picture بازبينی و ويرايش شود. دقت شود که ويژگی Layout در شکل بهصورت In line with text و در يک سطر مستقل درج شده باشد تا درصفحهبندی مشکلی به‌‌وجود نيايد (شکل1).

شکل 1- در توضیح شکل، به توضیح کوتاهی از آن چه نشان داده شده، همچنین به ویژگی های کارتوگرافی و محاسباتی شکل، واحدهای بکار گرفته شده، اشاره شود

برای نوشتن روابط رياضی از محيط فرمولنويسي Math type استفاده شود. متغيرها، پارامترها و نمادها بايد بدون فاصله بعد از رابطه توضیح داده شوند، مانند:

(1)

                      

در رابطه (1)،  طول موج پايه،  طول موج اوليه  و a و b به ترتيب عرض و ارتفاع پايه است.

جدول ها لازم است داراي بالانويس جامع و با كيفيت بالا باشد. تا آنجا كه امكان دارد تعداد جدول ها به حداقل ممكن برسد. شكل ها لازم است با كيفيت بالا (حداقل 300 نقطه در اينچ) و با زيرنويس جامع باشند (شکل 2). در شكل هاي رنگي چنانچه نياز به نماد رنگ باشد، كميت نماد ذكر شود.

شکل 2- نکات اساسی در نگارش مقاله برای دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری.

در متن مقاله روش ذكر مراجع به صورت زير است:

چنانچه مرجع، جزیی از متن مقاله باشد، نامخانوادگي نگارنده به عنوان مرجع در متن آورده شود و تاريخ انتشار اثر بلافاصله دركمانكها به فارسي آورده شود. مثال: حمیدیان­پور (1395) در پژوهش خود به .........

چنانچه مرجع، جزیی از متن نباشد و جهت تأیید جمله و یا مسئله مورد اشاره­ی نگارنده آورده شود، شایسته است نام خانوادگی نویسنده به همراه سال انتشار به فارسی در کمانک‌ها ذکر گردد. مثال: جهانگردی واژه­ای است فارسی به مفهوم "جهان­گردنده و آن که در اقطار عالم بسیار سفر کند (دهخدا، 1325؛ محلاتی، 1380). به نظر پیرلاروس (1974)، گردشگری عمل مسافرت به منظور تفنن و لذت است و گردشگر کسی است که برای خشنودی خود و لذت بردن مسافرت می­کند.

در صورتی که مرجعي توسط يك يا دو نفر نوشته شده باشد، نام خانوادگي نگارنده يا نگارندگان آورده مي شود (حمیدیان­پور، 1398؛ ارفعی و نمامیان، 1399). اما در صورتي كه مرجع توسط بيش از دو نگارنده نوشته شده باشد، نام خانوادگي نگارنده اول همراه با عبارت "و همكاران" آورده شود (مراد­پور و همکاران، 1399).

جدول2- اندازه و نوع قلمها.

اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

16

B Nazanin Bold

عنوان مقاله

11

B Nazanin

نام مؤلفان

10

B Nazanin Italic

سمت مولفان

12

B Nazanin

چكيده فارسي

11

Times New Roman

چکيده انگليسي

12

B Nazanin Bold

عناوين بخش‌ها

12

B Nazanin

متن

10

B Nazanin

عناوين جدول ها و شکل ها

10

B Nazanin

متن جدول ها و شکل ها

12

B Nazanin

منابع فارسی

11

Times New Roman

منابع انگليسي

3    نتایج و بحث

اين بخش بايد در برگيرنده كليه نتايج كمي و كيفي بدست آمده باشد. با توجه به تعداد محدود صفحات، تنها از تعدادی محدود از خروجی ها که به خوبی تبیین کننده نتایج تحقیق باشند استفاده شود و از بکارگیری اشکال و جداول اضافی پرهیز گردد. 

4    نتیجه گیری و جمع بندی

در اين بخش بايد ماحصل یافته ها مورد ارزیابی نهایی قرار گیرد و  ضمن جمع بندی یافته ها، در چارچوب هدف اصلی پژوهش، پیام اصلی حاصل از پژوهش ارائه گردد. نتایج اصلی پژوهش با کارهای گذشته مقایسه شده و جایگاه پژوهش انجام شده نسبت به کارهای گذشته مشخص گردد.

نویسندگان می‌توانند در انتهای این بخش، در صورت نیاز، پیشنهاداتی متناسب با یافته‌های تحقیق ارائه نمایند. نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که مقاله ارسالی قبلا در جایی به چاپ نرسیده باشد و در عین حال، حاوی مطالب جدید در حوزه گردشگری بویژه گردشگری بیابان باشد.

5- تشکر و قدرداني (در صورت لزوم)

بخش تشکر و قدردانی می تواند به شکلی کوتاه، قبل از ارائه فهرست منابع ذکر گردد.

6- منابع (اشاره به منابع در متن بصورت مستقیم به فارسی باشد)

- کاویانی، محمد رضا و علیجانی، بهلول (1395). مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت، چاپ نوزدهم، 590 صفحه.

- حمیدیان‌پور محسن؛ علیجانی، بهلول و صادقی، علیرضا (۱۳۸۹). شناسایی الگوهای همدیدی بارش‌های شدید شمال‌شرق ایران. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. ۱(۱): 16-1.

- مرادپور، حسین؛ اکبریان، محمد و خورانی، اسداله (1399)، شناسایی و قابلیت‌سنجی مکان‌های ژئوتوریسمی شرق تنگه هرمز. پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار، 2(10): 15-1.

-  Ekanayake, E. M. and Aubrey E. Long, (2012). Tourism development and economic growth in Developing Countries," The International Journal of Business and Finance Research, The Institute for Business and Finance Research, vol. 6(1), pages 51-63.

-  Khodadadi, M. (2016). Challenges and opportunities for tourism development in Iran: Perspectives of Iranian tourism suppliers. Tourism Management Perspectives. 19:90-92. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.05.001

-  Prideaux B.R., and Lee L.YS. (2014) Desert tourism. In: Jafari J., Xiao H. (eds) Encyclopedia of Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6_601-1 .ã نویسنده مسئول مکاتبات:  شماره تماس(همراه یا ثابت)کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات